РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

3 330 лева е размера на текущата месечна санкция наложена от РИОСВ – Хасково на „Каменица” АД
19/08/2008
3 330 лева е размера на наложената от регионалната екоинспекция текуща месечна санкция на Пивоварен завод – Хасково, собственост на „Каменица” АД. Наказателното постановление е разписано от министър Чакъров.Причина за наложената глоба е констатирано замърсяване на околната среда и неспазване на определените в разрешителното за заустване на отпадни води в повърхностен воден обект индивидуални емисионни ограничения. При проверка през май на пречиствателната станция, собственост на пивоварния завод е установено, че всички съоръжения и инсталации работят в нормален технологичен режим. Резултатите от взетата водна проба показват превишение на някои от емисиите, определени в разрешителното за заустване. Над 10 пъти е превишено количеството на разтворените фосфати, химическата потребност от кислород е завишена с над два пъти. Над пределнодопустимите стойности са азот амониев и мазнини от растителен и животински произход.  Санкцията следва да се заплаща от май тази година до преустановяване на причиненото замърсяване и констатиране на нови по–ниски стойности на замърсителите.