РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Влезе в сила Законът за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)
09/07/2008
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково уведомява всички фирми, извършващи производствена дейност в Хасковска и Кърджалийска области, че влезе в сила Законът за отговорността за предотвратяване и отстратяване на екологични щети (ЗОПОЕЩ). Новият закон е обнародван в държавен вестник бр.43 от 29 април тази година.        Отговорност по него носят операторите, задължени по закона за опазване на околната среда да притежават комплексни разрешителни, но нямат издадени такива към момента. Тези, които трябва да имат разрешителни и регистрационни документи по закона за управление на отпадъците, закона за водите и закона за защита на растенията. Отговорност за предотвратяване и отстраняване на екологични щети носят още лицата, имащи задължения и по закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, за генномодифицираните организми и по управление на минните отпадъци.        До шест месеца от влизане в сила на закона, ще бъде приета наредба, определяща съдържанието на публичен регистър и редът за предоставяне на необходимата информация от операторите в министерството на околната среда и водите.        Публичният регистър ще съдържа информация за оператора, местоположението на площадката, вида на дейността, осъществявана от него, както и информация за връзка с тях. В регистъра ще бъде посочена и информация за съответните контролни органи, на територията на които оператора осъществява дейността си.       За повече информация се обадете на телефон 60 16 13