РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково съгласува проектите за комплексни разрешителни на пет оператора от област Хасково
20/06/2008
Проектите за издаване на комплексни разрешителни на пет оператора от област Хасково съгласува регионалната екоинспекция след второто обществено обсъждане от процедурата по издаване, съгласно закона за опазване на околната среда (ЗООС). Програмите са изготвени на базата на постъпили заявления за издаване на комплексни разрешителни в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) град София. Разгледаните и съгласувани проекти са на депото за неопасни отпадъци на община Харманли, три ферми за интензивно отглеждане на над 40 000 броя птици, тухларната фабрика в село Нова Надежда, община Хасково и сгуроотвалите на топлоелектрическата централа в град Димитровград.        В програмите и на петте оператора са въведени всички забележки или възражения постъпили по тях по време на едномесечния срок за обществен достъп до проектите от страна на всички заинтересувани страни. Допълнените проекти вече са разгледани и одобрени от ескперти на РИОСВ – Хасково и ИАОС. Коригираните програми отново ще бъдат обявени за обществен достъп в същия законово определен срок. След неговото изтичане, ако така изготвената програма гарантира напълно спазването на изискванията на ЗООС, следващият етап от процедурата е издаването на комплексно разрешително.             Операторът на инсталацията, който притежава комплексно разрешително се задължава да изпълнява всички условия посочени в него при експлоатацията на инсталацията. Към задълженията му влиза да информира съответната регионална екоинспекция за резултатите от собственият мониторинг, незабавно да я уведомява при възникнали инциденти или аварии със значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Операторът се ангажира и с изготвянето, и публикуването на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.        Съгласно закона за опазване на околната среда всички оператори на нови инсталации и съоръжения или вече действащи такива за промишлени дейности включени в приложение 4 от закона, следва да имат издадено комплексно разрешително. В процедурата по издаване на такъв документ, ако в програмата за привеждане в съответствие не се предвидят всички необходими мерки за недопускане на замърсяване или увреждане на околната среда, компетентният орган може да излезе с решение да не се издава комплексно разрешително. В такива случай, след отстраняване на несъответствието със ЗООС, оператора се задължава на ново да стартира необходимата процедура.