РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 09.05.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Забранено е ползването на блатно кокиче от находищата му на територията на РИОСВ – Хасково за тази година
29/05/2008
Забранено е ползването на блатно кокиче от трите му естествени находища, разположени на територията контролирана от регионалната екоинспекция и през тази година. Със заповед на министъра на околната среда и водите забраната е в сила от  началото на май. Крайните мерки са взети след дадена от експертите оценка за състоянието на вида. В предвид, нарушените екологични условия на местообитанията и неблагоприятното състояние на блатното кокиче през годината то няма да се ползва като суровина за фармацевтичната промишленост.На територията на РИОСВ - Хасково има три естествени находища на блатното кокиче. Това са защитените местности „Долната ова”, община Любимец, „Лозенски път”, община Свиленград и природната забележителност - „Сазлъка” край село Бисер, община Харманли. След извършени проверки през март и април, експертите от регионалната екоинспекция установиха лошо състояние на популациите на вида и препоръчаха да не се разрешава ползването му от фирмите подали заявка за събиране и изкупуване на блатно кокиче.В цялата страна са известни 16 находища на вида. Те се намират на територията на областите Бургас, Пловдив, Ямбол, Сливен, Хасково и Шумен. За тази година е разрешен добив на листо-стъблена маса от блатно кокиче само от едно от естествените му находища. 1 000 килограма свежа маса от вида могат да бъдат събрани от защитена местност „Дебелата кория” село Блатец, община Сливен. Блатното кокиче е вид защитен по Закона за биологичното разнообразие, с ограничителен режим на ползване. Включен е  в Червената книга на България  като „застрашен от изчезване вид”. Среща се по мочурливи и периодично заливани ливади, по периферията на някои блата, в крайречни разредени гори и по поречия на реки. Блатното  кокиче съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда нивалин и други лекарствени препарати.