РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково ще контролира изследвания с научна цел в защитени територии в региона
23/05/2008
Регионалната екоинспекция ще контролира изследвания с научна цел в защитени територии в региона. Те ще се провеждат от специалисти на Българска академия на науките (БАН) и Агробиоинститут - София. За да посетят защитените територии и работят със защитени видове представителите на научните институции са получили разрешително разписано от министъра на околната среда и водите.Експерти орнитолози от централната лаборатория по обща екология към БАН ще проведат експедиция с цел събиране на хранителни остатъци от гнезда на грабливи птици и черни щъркели в Сакар планина. В началото на юни те ще посетят  районите на няколко населени места в региона. Това са селата Левка, Студена, Михалич, Сладун, Райкова могила и Маточина в община Свиленград и Йерусалимово, Доситеево, Черепово в община Харманли.В продължение на една седмица участниците в научното изследване ще маркират и млади индивиди от защитените видове – белоопашат мишелов, обикновена ветрушка и черен щъркел. Маркирането се извършва, чрез поставяне на метални пръстени с уникален идентификационен номер. Контролът върху работата със защитени видове ще се осъществява от регионалната екоинспекция.В същият период единствения строг резерват в региона «Вълчи дол» ще бъде посетен от специалисти по ботаника за събиране на еземпляри родопски силивряк с цел проучване генетичното разнообразие на вида. Разрешено е събирането на листа, цветове и цели растения от вида, както и заснемането им за научния труд.Присъствието на експертите в защитената територия ще се извършва при спазване на определени условия. Не се разрешава лагеруване и палене на огън на територията на резервата, забранено е събирането на екземпляри от растителни и животински видове, освен от родопския силивряк, както и замърсяването на защитената територия с битови отпадъци.В резервати като „Вълчи дол” са забранени всякакви човешки дейности, с изключение на тяхната охрана, посещения с научна цел, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения на екосистемите. Разрешено е още присъствието на хора при потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети, както и преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел.С 1 000 до 10 000 лева се наказва всеки, които извършва дейности в защитени територии в разрез с режима им на опазване или заповедта за обявяването им.