РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Месечни санкции за над 6 000 лева наложи РИОСВ – Хасково през април
12/05/2008
 

Текущи санкции на стойност над 6 000 лева за причинено замърсяване на околната среда над допустимите норми наложи регионалната екоинспекция през април. 5 700 лева е размера на месечната глоба на оловно - цинковия комплекс в град Кърджали наложена от министъра на околната среда и водите по предложение на регионалната екоинспекция. При извършени три проверки е констатирано, че съдържанието на цинк и кадмий в пречистените отпадни води превишава индивидуалните емисионни ограничения определени в комплексното разрешително.

Всеки месец глоба от 300 лева трябва да заплаща и кооперация за отглеждане на свине в димитровградското село Черногорово. Причината за наложената санкция е установеното изпускане на замърсени отпадни води, формиращи се при дейността на кооперацията.

От проверените през месеца 62 обекта на 37 са дадени предписания за привеждане изискванията на екологичното законодателство в областта на управление на отпадъците, контрол чистотата на атмосферния въздух, опазване на биологичното разнообразие и водите.

Пет акта за административни нарушения са съставили експертите от регионалната екоинспекция. За изпускане на неорганизирани емисии от вредни вещества в атмосферния въздух при производството на дървени въглища по открит способ е съставен акт на собственика на площадка в село Мандрица, община Ивайловград. При извършената през април проверка се установи, че на терена все още работят четири жижни за безкислородно изгаряне на дървесината. Два от съставените актове са на еднолични търговци, добиващи скално - облицовъчни материали - гнайси в кариери на територията на община Ивайловград. Акт е съставен и на топлоелектрическата централа „Марица 3" град Димитровград за причинено замърсяване на атмосферния въздух с прах от сгуроотвалите на централата през март.