РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 09.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (3)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ - Хасково предлага за разглеждане проектите на заповеди за още две защитени зони по НАТУРА 2000
23/04/2008
 

Вече могат да бъдат разглеждани от обществеността и проектите на заповеди за защитени зони по НАТУРА 2000 „Крумовица" и „Радинчево".  Всички засегнати страни могат да се запознаят с пълната документация, включваща информация за земите попадащи в границите на защитените зони, както и с предложените от Министерството на околната среда и водите забранени дейности в местата от НАТУРА 2000 с оглед предмета и целите на опазването им.

     Проектите на заповедите са достъпни за обществеността в сградата на регионалната екоинспекция или на страниците в Интернет на Министерството на околната среда и водите www.moew.government.bg и на инспекцията в Хасково на адрес www.riosv-hs.org.

     Едномесечният срок, в който могат да се правят предложения, възражения или мотивирани становища по отношение дейностите предложени за забрана в границите на защитени зони «Крумовица» и «Радинчево»,  започва да тече от 23 април (сряда).

     Защитена зона «Крумовица» обхваща долината на река Крумовица с прилежащите й възвишения и склонове на Източните Родопи. В границите на това място от НАТУРА 2000 влизат и обработваеми площи. При проучванията на биологичното разнообразие в региона са установени 136 вида птици от около 400- те вида известни за страната ни. Крумовица е едно от малкото места в България, където все още могат да бъдат наблюдавани два застрашени от изчезване на планетата видове - черния лешояд и белошипата ветрушка. На това място от Източните Родопи има подходящи местообитания за 46 вида птици, защитени от Закона за биологичното разнообразие.

     «Радинчево» е защитена зона по НАТУРА 2000 обхващаща района на югозападен Сакар. Разположена по левия бряг на река Марица, на изток достига до селата Йерусалимово и Изворово, а на север до селата Оряхово и Коларово. Включва в гранииците си скалист, на места ерозирал терен. В района преобладават и откритите пространства - селскостопански земи и ливади. Радинчево е представително място за видове птици характерни за сухите тревни местообитания. На територията му са установени 119 вида птици. Това е едно от най-важните места в страната ни от значение за Европейския съюз за дебелоклюната чучулига, където вида гнезди в значителни количества. Белоопашатият мишелов, черният щъркел и белочелата сврачка също са с представителни популации в Радинчево.