РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ - Хасково предлага за разглеждане проектите на заповеди за още две защитени зони по НАТУРА 2000
23/04/2008
 

Вече могат да бъдат разглеждани от обществеността и проектите на заповеди за защитени зони по НАТУРА 2000 „Крумовица" и „Радинчево".  Всички засегнати страни могат да се запознаят с пълната документация, включваща информация за земите попадащи в границите на защитените зони, както и с предложените от Министерството на околната среда и водите забранени дейности в местата от НАТУРА 2000 с оглед предмета и целите на опазването им.

     Проектите на заповедите са достъпни за обществеността в сградата на регионалната екоинспекция или на страниците в Интернет на Министерството на околната среда и водите www.moew.government.bg и на инспекцията в Хасково на адрес www.riosv-hs.org.

     Едномесечният срок, в който могат да се правят предложения, възражения или мотивирани становища по отношение дейностите предложени за забрана в границите на защитени зони «Крумовица» и «Радинчево»,  започва да тече от 23 април (сряда).

     Защитена зона «Крумовица» обхваща долината на река Крумовица с прилежащите й възвишения и склонове на Източните Родопи. В границите на това място от НАТУРА 2000 влизат и обработваеми площи. При проучванията на биологичното разнообразие в региона са установени 136 вида птици от около 400- те вида известни за страната ни. Крумовица е едно от малкото места в България, където все още могат да бъдат наблюдавани два застрашени от изчезване на планетата видове - черния лешояд и белошипата ветрушка. На това място от Източните Родопи има подходящи местообитания за 46 вида птици, защитени от Закона за биологичното разнообразие.

     «Радинчево» е защитена зона по НАТУРА 2000 обхващаща района на югозападен Сакар. Разположена по левия бряг на река Марица, на изток достига до селата Йерусалимово и Изворово, а на север до селата Оряхово и Коларово. Включва в гранииците си скалист, на места ерозирал терен. В района преобладават и откритите пространства - селскостопански земи и ливади. Радинчево е представително място за видове птици характерни за сухите тревни местообитания. На територията му са установени 119 вида птици. Това е едно от най-важните места в страната ни от значение за Европейския съюз за дебелоклюната чучулига, където вида гнезди в значителни количества. Белоопашатият мишелов, черният щъркел и белочелата сврачка също са с представителни популации в Радинчево.