РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Срещи с обществеността за представяне на проектите за заповеди на защитени зони «Бяла река», «Злато поле» и «Марица Първомай» ще проведе РИОСВ - Хасково
22/04/2008
 

Срещи с обществеността за представяне на проектите за заповеди на защитени зони «Бяла река», «Злато поле» и «Марица Първомай» ще проведат експерти от регоналната екоинспекция през седмицата. Трите зони са част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 по Директивата за птиците.

На 24 април (четвъртък) от 10.30 часа в конферентната зала на община Крумовград на адрес пл. «България» №5 в град Крумовград и от 14.00 часа в залата на община Ивайловград на  ул. «Георги Димитров» №49 в гр. Ивайловград ще се проведат срещи със заинтересованите страни за обсъждане на предложените ограничения в проекта на заповед за обявяване на защитена зона «Бяла река» .

Мястото от НАТУРА 2000 обхваща част от землищата на села от Ивайловградска и Крумовградска общини.  В ивайловградско земи от селата Белополяне, Долно и Горно луково, Гугутка, Кондово, Мандрица, Меден бук, Одринци и други са включени в защитената зона. От община Крумовград в «Бяла река» попадат част от землищата на селата Аврен, Горни и Долни юруци, Черничево, Тинтява и Стражец.

В границите на защитена зона «Бяла река» се поставят ограничения върху разораването и залесяването на ливадите, пасищата и мерите в нея. Забранено е извършването на дейности, които водят до отводняване или пресушаване на мочурища и естествени водни обекти, както и извършването на корекции на речни корита и промяна на хидрологичния им режим.

На 25 април (петък) от 10.30 часа в конферентната зала в община Димитровград на бул. «Г.С. Раковски» №15 ще се състои срещата с обществеността, на която ще се представят за обсъждане предложените ограничителни дейности в проектите на заповеди за защитените зони «Злато поле» и «Марица Първомай».

Двете защитени зони са разположени в землищата на селата Злато поле, Черногорово, Райново, Брод, Великан, Ябълково, Скобелево и Сталево община Димитровград. Мотивирани становища, възражения или предложения по отношение на предложените забрани в границите на защитените зони могат да бъдат направени по време на срещата. В защитени зони «Злато поле» и 'Марица Първомай» се забраняват извършването на корекции на речните корита, паленето на тръстикови масиви и крайречна растителност, както и подмяната на крайречните гори от местни дървесни видове с неместни такива, на разстояние до 50 метра от границите на водните обекти.