РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Три нови защитени зони от НАТУРА 2000 представя за обсъждане РИОСВ - Хасково
16/04/2008
 

Проектите на заповедите за обявяване на три нови защитени зони част от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 представя за обсъждане регионалната екоинспекция в Хасково. Това са защитени зони „Язовир Ивайловград", „Мост Арда" и „Маджарово". Те се обявяват по Директивата за птиците.

     Предложените за разглеждане проекти на заповеди са на разположение на всички заинтересувани лица в административната сграда на РИОСВ - Хасково, като с пълният текст на документацията, те могат да се запознаят и на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите www.moew.government.bg и на инспекцията www.riosv-hs.org.

     На 14 май изтича едномесечният срок, в който могат да се подават писмени становища, възражения или предложения относно режимите посочени в проектите на заповедите за всяко едно от трите местата, включени в екомрежата НАТУРА 2000.

     Защитена зона «Маджарово» обхваща земите между село Бориславци и град Маджарово, община Маджарово. Мястото включва дълбоката и тясна долина на река Арда, като значителна част от територията е заета от скални комплекси. Тук са установени 174 вида птици, от които 40 са включени в Червената книга на България. Защитената зона е от световно значение като представителен район за средиземноморския биом. От общо 9 вида характерни за него тук се срещат шест. Сред тях са испанското каменарче, скалната зидарка и черноглавата овесарка. На скалните комплекси по бреговете на река Арда се намира една от двете колонии на белоглавия лешояд у нас.

     Зоната от НАТУРА 2000 с име «Мост Арда» обхваща поречието на река Арда от село Рабово до град Маджарово. Тук долината на реката е заобиколена от гористи планински склонове и скални масиви. На територията на защитената зона са установени 142 вида птици. От срещащите се видове 65 са от европейско природозащитно значение. Моста на Арда е едно от малкото места в страната ни, които са от световно значение за опазването на черния лешояд.

     Защитена зона «Язовир Ивайловград» обхваща едноименния язовир, долината на река Арда и околните планински склонове от селата Бориславци и Сеноклас на запад до държавната граница на изток, и от селата Малки воден и Дъбовец на север до Покрован, Хухла, Ивайловград и Славеево на юг. Тук се срещат 163 вида птици. Районът е едно от най-важните места у нас от значение за Европейския съюз за опазване на местата на гнездящите тук морски орел, орел рибар и малък орел. Тук има стабилни популации на черния щъркел и осояда.