РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 28.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Три нови защитени зони от НАТУРА 2000 представя за обсъждане РИОСВ - Хасково
16/04/2008
 

Проектите на заповедите за обявяване на три нови защитени зони част от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 представя за обсъждане регионалната екоинспекция в Хасково. Това са защитени зони „Язовир Ивайловград", „Мост Арда" и „Маджарово". Те се обявяват по Директивата за птиците.

     Предложените за разглеждане проекти на заповеди са на разположение на всички заинтересувани лица в административната сграда на РИОСВ - Хасково, като с пълният текст на документацията, те могат да се запознаят и на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите www.moew.government.bg и на инспекцията www.riosv-hs.org.

     На 14 май изтича едномесечният срок, в който могат да се подават писмени становища, възражения или предложения относно режимите посочени в проектите на заповедите за всяко едно от трите местата, включени в екомрежата НАТУРА 2000.

     Защитена зона «Маджарово» обхваща земите между село Бориславци и град Маджарово, община Маджарово. Мястото включва дълбоката и тясна долина на река Арда, като значителна част от територията е заета от скални комплекси. Тук са установени 174 вида птици, от които 40 са включени в Червената книга на България. Защитената зона е от световно значение като представителен район за средиземноморския биом. От общо 9 вида характерни за него тук се срещат шест. Сред тях са испанското каменарче, скалната зидарка и черноглавата овесарка. На скалните комплекси по бреговете на река Арда се намира една от двете колонии на белоглавия лешояд у нас.

     Зоната от НАТУРА 2000 с име «Мост Арда» обхваща поречието на река Арда от село Рабово до град Маджарово. Тук долината на реката е заобиколена от гористи планински склонове и скални масиви. На територията на защитената зона са установени 142 вида птици. От срещащите се видове 65 са от европейско природозащитно значение. Моста на Арда е едно от малкото места в страната ни, които са от световно значение за опазването на черния лешояд.

     Защитена зона «Язовир Ивайловград» обхваща едноименния язовир, долината на река Арда и околните планински склонове от селата Бориславци и Сеноклас на запад до държавната граница на изток, и от селата Малки воден и Дъбовец на север до Покрован, Хухла, Ивайловград и Славеево на юг. Тук се срещат 163 вида птици. Районът е едно от най-важните места у нас от значение за Европейския съюз за опазване на местата на гнездящите тук морски орел, орел рибар и малък орел. Тук има стабилни популации на черния щъркел и осояда.