РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково представя за обсъждане проектите на заповеди за обявяване на „Марица Първомай”, „Бяла река” и „Злато поле” за защитени зони по НАТУРА 2000
09/04/2008
 

Проектите на заповедите за обявяване на „Марица Първомай", „Бяла река" и „Злато поле" за защитени зони за опазване на дивите птици са на разположение на заинтересованите институции и обществеността в административната сграда на РИОСВ - Хасково на адрес ул. „Добруджа" 14. С пълната документация, може да се запознаете и на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите www.moew.government.bg и на инспекцията www.riosv-hs.org.

           Проектозаповедите включват информация за координатните регистри на частите от имотите, влизащи в зоните, както и забраните и ограниченията за дейности в тях.

       За защитени зони „Марица Първомай" и „Бяла река" едномесечният срок за подаване на мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите посочени в проекта на заповедите тече от 28 март 2008 година. За защитена зона „Злато поле" този срок е в сила от 9 април  2008 година. През април ще стартират и срещи с обществеността по въпросите, касаещи режимите на трите защитени зони определени по Директивата за птиците. Те се се състоят в част от общините, землища от които попадат в тези места от НАТУРА 2000.

 Защитена зона «Марица-Първомай» обхваща участък на река Марица с крайречни местообитания и земеделски земи разположени около нея. На територията на РИОСВ - Хасково в зоната са включени земи от селата Великан, Ябълково, Скобелево и Сталево, община Димитровград. В зоната от НАТУРА 2000 са установени 84 вида птици, от които 22 включени в Червената книга на България. Районът на Марица при Първомай е мястото в България, където белочелата сврачка гнезди в най-голяма численост. Мястото е едно от най-важните в страната от значение за Европейския съюз за опазването на този вид и на късопръстия ястреб.

В защитена зона „Бяла река" се включва долината на едноименната река и заобикалящите я планински хълмове, като зоната достига непосредствено до държавната ни граница с Гърция, където реката я пресича. При проучванията в района са установени 167 вида птици, от които 33 са включени в Червената книга на България. Мястото е от голямо значение за опазването на черния лешояд. Тук видът се среща при хранене и почивка. Бяла река е едно от най-важните в страната места за опазването на гнездящите тук черен щъркел, орел змияр, козодой и голям маслинов пресмехулник. Горската чучулига е представена в защитената зона със значима на европейско ниво гнездова популация.

„Злато поле" обхваща старото корито на река Марица. Това е най-голямата влажна зона с естествен произход по поречието на реката. В границите на зоната попадат самата река и острови по нея, старото корито с няколко водоема, пасища, земеделски земи и околните площи с обраствания от върби и крайречна растителност. На тази малка територия се срещат 80 вида птици. 24 от тях са включени в Червената ни книга. От европейско природозащитно значение са 35 от срещащите се видове. Зоната е една от най-значимите в България и по поречието на река Марица като място за нощувка по време на зимуване на световно застрашения вид малък корморан. Районът е характерно гнездово местообитание за късопръстия ястреб.