РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково представя за обсъждане проектите на заповеди за обявяване на „Марица Първомай”, „Бяла река” и „Злато поле” за защитени зони по НАТУРА 2000
09/04/2008
 

Проектите на заповедите за обявяване на „Марица Първомай", „Бяла река" и „Злато поле" за защитени зони за опазване на дивите птици са на разположение на заинтересованите институции и обществеността в административната сграда на РИОСВ - Хасково на адрес ул. „Добруджа" 14. С пълната документация, може да се запознаете и на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите www.moew.government.bg и на инспекцията www.riosv-hs.org.

           Проектозаповедите включват информация за координатните регистри на частите от имотите, влизащи в зоните, както и забраните и ограниченията за дейности в тях.

       За защитени зони „Марица Първомай" и „Бяла река" едномесечният срок за подаване на мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно режимите посочени в проекта на заповедите тече от 28 март 2008 година. За защитена зона „Злато поле" този срок е в сила от 9 април  2008 година. През април ще стартират и срещи с обществеността по въпросите, касаещи режимите на трите защитени зони определени по Директивата за птиците. Те се се състоят в част от общините, землища от които попадат в тези места от НАТУРА 2000.

 Защитена зона «Марица-Първомай» обхваща участък на река Марица с крайречни местообитания и земеделски земи разположени около нея. На територията на РИОСВ - Хасково в зоната са включени земи от селата Великан, Ябълково, Скобелево и Сталево, община Димитровград. В зоната от НАТУРА 2000 са установени 84 вида птици, от които 22 включени в Червената книга на България. Районът на Марица при Първомай е мястото в България, където белочелата сврачка гнезди в най-голяма численост. Мястото е едно от най-важните в страната от значение за Европейския съюз за опазването на този вид и на късопръстия ястреб.

В защитена зона „Бяла река" се включва долината на едноименната река и заобикалящите я планински хълмове, като зоната достига непосредствено до държавната ни граница с Гърция, където реката я пресича. При проучванията в района са установени 167 вида птици, от които 33 са включени в Червената книга на България. Мястото е от голямо значение за опазването на черния лешояд. Тук видът се среща при хранене и почивка. Бяла река е едно от най-важните в страната места за опазването на гнездящите тук черен щъркел, орел змияр, козодой и голям маслинов пресмехулник. Горската чучулига е представена в защитената зона със значима на европейско ниво гнездова популация.

„Злато поле" обхваща старото корито на река Марица. Това е най-голямата влажна зона с естествен произход по поречието на реката. В границите на зоната попадат самата река и острови по нея, старото корито с няколко водоема, пасища, земеделски земи и околните площи с обраствания от върби и крайречна растителност. На тази малка територия се срещат 80 вида птици. 24 от тях са включени в Червената ни книга. От европейско природозащитно значение са 35 от срещащите се видове. Зоната е една от най-значимите в България и по поречието на река Марица като място за нощувка по време на зимуване на световно застрашения вид малък корморан. Районът е характерно гнездово местообитание за късопръстия ястреб.