РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

728 обекта провери регионалната екоинспекция в Хасково през 2007 година
27/02/2008

728 са проверените от РИОСВ - Хасково обекти през 2007 година в Хасковска и Кърджалийска области. Извършени са 813 проверки за спазване на екологичното законодателство. 36 са съставените актове за констатирани нарушения на законите в областта на опазване на околната среда. Наложените по тях наказателни постановления са 30 на обща стойност 60 603 лева. Постъпилите в бюджета средства от икономически санкции са 137 836 лева, като само 28 692 лева от тях са от наложени 23 глоби през 2007 година, останалите са от стари санкции. Това сочи отчета за контролната дейност на инспекцията през миналата година.

Най-много са проверените фирми, общини и кметства по отношение на правилното третиране на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. 237 са контролните проверки извършени от експертите за спазване изискванията на закона за управление на отпадъците и неговите поднормативни уредби. За изминалата година са проверени още 61 обекта за установяване на съответната подадена информация към РИОСВ - Хасково относно притежаването на оборудване потенциално съдържащо полихлорирани бифенили с реално разположеното на място такова и на такиви, съхраняващи опасни химични вещества.

151 проверки са извършили експертите по отношение прилагането на изискванията по закона за чистотата на атмосферния въздух. Към проверените обекти се отнасят тези, работещи с вещества разрушаващи озоновия слой, бензиностанции, фирми, които при работата си употребяват органични разтворители в определени лакове, бои и авторепаратурни продукти. Към контролираните обекти се отнасят и големите промишлени предприятия - неподвижни източници на емисии, които подлежат на задължителни контролни замервания на емисиите вредни вещества изпускани в атмосферния въздух.

136 са извършените проверки и взети проби от заустваните води на всички обекти утвърдени като емитери на отпадъчни води във водни обекти, намиращи се по поречието на реките Марица и Арда, с две по-малко са проверките свързани с мониторинг на биологичното разнообразие, спазване на режима на опазване на защитените територии и изпълнение на изискванията на закона за лечебните растения. 94 са контролните проверки за провеждане на дейности за търсене, проучване и експлоатация на кариери за полезни изкопаеми - основно скално обицовъчни материали.