РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

2 февруари – Ден на влажните зони
01/02/2008

        В цял свят 2 февруари се отбелязва като ден на влажните зони. На тази дата през 1971 година в иранския град Рамсар е учредена Конвенция за влажните зони с международно значение, като местообитания за дивите птици. Чрез този международен документ се обединяват усилията на различни страни, ратифицирали конвенцията, за опазването на тези изключително ценни екосистеми чрез устойчивото им управление. Договарящите страни по конвенцията се обединяват от идеята, че водолюбивите птици по време на техните сезонни миграции преминават граници, което е достатъчно да бъдат разглеждани като международен ресурс.

       Членове на Рамсарската конвенция са повече от 133 страни в света. Всяка една от тях предлага влажни зони в рамките на своята територия, които да бъдат включени в Списък на влажните зони с международно значение. Там вече има вписани над 1 200 рамсарски места, с площ от над 100 милиона хектара.

         За нашата страна конвенцията е в сила от януари 1976 година. Българя първоначално се присъединява към рамсарският документ с четири влажни зони. Това да резерватите Сребърна, Атанасовско езеро и Аркутино, както и езерото Дуранкулак. В края на 2002 година страната ни удвоява броя на своите рамсарски места. Сега у нас има 10 влажни зони с обща площ от 20 306 хектара, признати като зони важни за опазването на биологичното разнообразие в цял свят. Останалите влажни зони с международно значение на територията на България са: езерото Шабла, комплекс „Беленски острови” и остров Ибиша на река Дунав, защитените местности „Поморийско езеро” и „Пода” и езерото Вая.

       В Хасковска и Кърджалийска области няма влажна зона, която да е обявена за рамсарско място по смисъла на конвенцията, но защитена местност “Злато поле” покрива критериите на този документ за влажна зона от голямо значение за опазването на биологичното разнообразие.

       В защитената територия през зимата са регистрирани да нощуват до 2000 екземпляра от световно застрашения вид малък корморан. Други такива видове са белооката потапница и ливадният дърдавец.

           “Злато поле” е най-характерно с пернатите си обитатели, предимно водолюбиви видове. В защитената местност могат да бъдат видени: малкият гмурец, зеленоногата водна кокошка, малкият воден бик, земеродното рибарче и много други. За много видове “Злато поле” е важно място за зимуване и почивка по време на миграция.