РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

49 сигнала от граждани са подадени в РИОСВ – Хасково през 2007 година
18/01/2008

      49 сигнала от граждани са постъпили в регионалната екоинспекция през 2007 година. След извършените проверки експертите са констатирали, че 32 от тях са основателни, а 17 неоснователни или са изпратени по компетентност към съответните органи. На нарушителите са издадени 22 предписания за необходимостта от вземането на необходими мерки за отстраняване на констатираните нарушения в срок и са съставени 4 акта. През 2006 година в РИОСВ – Хасково има постъпили 21 сигнала, повече от половината основателни.

       Най-често подаваните сигнали на телефоните в екоинспекцията касаят замърсявания на повърхностно течащи води, замърсяване на атмосферния въздух в резултат на незаконно изгаряне на автомобилни гуми, разкомплектоване на стари автомобили извън определени за целта места и други. Не са малко и сигналите за нарушения на режимите на опазване в защитени територии и посегателствата срещу защитени видове. Такива са последните два писмено постъпили сигнала за миналата година от природозащитни неправителствени организации.

       От Българско дружество за защита на птиците е подадена информация с молба за проверка на наблюдавани изкопни дейности в близост до едно от гнездата на световно застрашения царски орел в община Свиленград по време на редовния мониторинг на вида. При съвместна проверка на експерти от РИОСВ – Хасково и еколога на община Свиленград е установено, че  се извършват дейности по изграждане на метеорологична желязо-решетъчна мачта за уреди, служещи за измерване посоката на вятъра. Според експертите съоръжението не представлява драстичен фактор, който би повлиял отрицателно на редките видове птици, населяващи региона.

      „Зелени Балкани” пък сигнализират за незаконен добив на земни маси и незаконно строителство в защитена местност „Злато поле”. Проверката сочи, че наистина в землището на село Брод, община Димитровград е извършен незаконен добив на земни маси в два участъка, но не е установен прекият извършител. Сезирани са общината и кметството в село Брод за предприемане на необходимите действия по установяване на нарушителя. Констатирано е още, че на територията на защитената местност има изградена временна постройка, но по смисъла на закона тя не представлява строителство на сграда и на собственика и ще бъде издадено указания за нейното демонтиране.

       Гражданите могат да подават сигнали в регионалната екоинспекция на следните телефони 60 16 34, 60 16 28 и 60 16 24, като е желателно те да не бъдат анонимни. За обратната връзка – получаването на отговор, относно предприетите действия от страна на РИОСВ – Хасково и резултатите от проверката, сигналоподателя е необходимо посочи телефон или адрес за кореспонденция.