РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 12.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Годишни отчети по управление на отпадъците се подават в РИОСВ до 31 март 2008 година
17/01/2008

      Годиши отчети по управление на отпадъците се подават в регионалната екоинспекция, от лица, извършващи дейности по генериране и/или третиране на битови, производствени и опасни отпадъци в срок до 31 март 2008 година. Задължените  по закона за управление на отпадъците лица изготвят и представят годишни отчети за предходната година.

        На територията, контролирана от РИОСВ – Хасково има над 200 обекта, които извършват дейности с отпадъци и са задължени да спазват изискванията на екологичното законодателство по отношение управлението на отпадъците. Към тези обекти се отнасят всички площадки, които са лицензирани за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, площадки за събиране, временно съхранение и  разкомплектоване на стари автомобили. Към лицата, които извършват дейност с отпадъци спадат още и тези събиращи негодни батерии и акумулатори, всички онези които се занимават със събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци и други.

        На еднолични търговци и юридически лица, които не водят отчетност по управление на отпадъците или не предоставят информация за дейностите по отпадъците в срок се налага санцкия в размер от 1 000 до 3 000 лева, съгласно закона за управление на отпадъците.

          През 2007 година регионалната екоинспекция няма издадени актове за такива нарушения.