РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

33 защитени птици бяха спасени от експерти на РИОСВ – Хасково след сигнали от граждани през 2007 година
03/01/2008

     През миналата година 33 сигнала за намерени защитени птици в безпомощно състояние са постъпили в регионалната екоинспекция. Благодарение намесата на граждани от региона всички намерени птици бяха изпратени в спасителния център за редки и защитени видове в град Стара Загора. Там след като бъдат положени специални грижи за тях, напълно възстановилите се биват връщани обратно в естествената им среда. Тези, които няма да могат да оцелеят сами в природата се включват в специални програми за размножаване, а потомството им се пуска обратно в естествената среда.

       Най-много от спасените птици са бели щъркели - 10 екземпляра предимно млади птици получили наранявания при опит за излитане от гнездата. Спасени са още 5 кукумявки, 5 горски ушати сови, една забулена сова и един екземпляр от най-малките видове сови у нас – чухъла.

       През последните два месеца на 2007 година са намерени пет ранени обикновени мишелова. По време на зимната миграция видът остава да зимува на територията на нашата страна и търси храната си в близост до пътищата. Това е причината и често да бъдат намирани ранени птици.

      Пациенти на спасителния център са станали още един черен щъркел, намерения край град Маджарово ранен белоглав лешояд, който в последствие бе върнат в природата, един сокол орко и два млади египетски лешояда заболели от птича шарка.

      През 2007 година в естествената им среда бяха върнати и 33 сухоземни костенурки от двата вида, срещащи се у нас – шипобедрена и шипоопашата сухоземни костенурки. Намерената в дивечовъдна станция „Студен кладенец” млада дива котка също бе изпратена за доотглеждане в центъра в Стара Загора.

       Тези видове са защитени от Закона за биологичното разнообразие. За тях са забранени всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи.