РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Санкция от 20 000 лева наложи РИОСВ – Хасково на „ОЦК” АД – град Кърджали
21/11/2007

       Санкция от 20 000 лева наложи регионалната екоинспекция на завода за преработка на оловна и цинкова руда в град Кърджали за неизпълнение на условия по комплексно разрешително. 

       При извършена проверка експертите са констатирали системно превишаване на  максимално определеният капацитет на инсталацията за производство на олово.  Такова нарушение е установено още в началото на тази година. Към момента на проверката завода продължава да работи с по-голям капацитет от разрешения.

         Съгласно Закона за административните нарушения при установяване на едно и също нарушение два пъти в рамките на една година се налага глоба в двоен размер. За неизпълнение на изискванията по съответно комплексно разрешително на оператора на инсталацията – юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 10 000 до 100 000 лева.

       Издаването на комплексни разрешителни е регламентирано със Закона за опазване на околната среда. В него са посочени категориите промишлени дейности, които трябва да получат комплексно разрешително.

       Получаването на комплексно разрешително обвързва съответният оператор с редица условия, като спазването на разрешени нива на замърсителите в емисиите в повърхностни води или във въздуха. Част от разрешителното е и извършването на собствен непрекъснат мониторинг, който следва да бъде представян в съответната регионална инспекция за контрол.

       На територията контролирана от РИОСВ - Хасково комплексни разрешителни притежават – “Неохим” АД, за площадки “А” и “Б”, ТЕЦ “Марица 3” АД, “Вулкан - Цимент” АД, град Димитровград и „ОЦК” АД, град Кърджали.