РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

ВАЖНО
12/10/2007

Промяна на тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, одобрена с Постановление №253 на Министерски съвет от 2004г. (обн., ДВ., бр.86 от 2004г.; изм. и доп., бр.22 от 2006г. и бр. 20 и 39 2007г.)

Във връзка с влизането в сила на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000 за издаване на решение по оценка на съвместимостта се събира такса в размер от 280 лева.