РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Нова защитена местност бе обявена на територията на РИОСВ – Хасково
09/10/2007

       Нова защитена местност бе обявена на територията на регионалната екоинспекция в Хасково със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Това е защитена местност „Нощувка на малък корморан  - Димитровград”, в землището на град Димитровград и село Радиево, община Димитровград. Общата площ на защитената територия е 1 282 дка.

      В границите на новата защитена местност влизат запазени остатъци от заливни крайречни гори по поречието на Марица. Те са важно местообитание, място за почивка и струпване по време на миграция на малкия корморан. Видът е застрашен от изчезване в световен мащаб и защитен по закона за биологичното разнообразие (ЗБР) у нас.         Още на няколко места по Марица има подходящи места за нощувка и хранене, където малкия корморан се струпва през зимната миграция.

      В защитената територия могат да бъдат наблюдавани и други интересни и защитени видове като ушат гмурец, голям воден бик, късопръст ястреб, сокол орко, синявица и други. Новата защитена местност се обитава и от още един световнозастрашен вид – видрата.

     Площта на друга защитена местност бе увеличена със заповед на министър Чакъров. Това е защитена местност „Дефилето”, намираща се в землището на град Харманли по поречието на река Харманлийска. От 370 дка площта на защитената територия е увеличена на 12 732 дка. Обявена е с цел опазване на дъбови гори, крайречни формации от върби, ясен и елша. Редица защитени видове могат да бъдат видени тук.      Такива са жабата дървесница, балканската чесновница, смок-мишкар, пъстър смок и други. Мястото е едно от малкото в страната ни с добре запазена численост на двата вида сухоземни костенурки – шипобедрена и шипопашата. От пернатите обитатели могат да се наблюдават черен щъркел, осояд, черна каня, сокол скитник, бухал и други.

       В двете защитени местности се забраняват всякакво строителство, голи сечи и залесяване с неместни видове, добив на инертни материали, корекции на речното корито, промяна на хидрологичния режим и изграждане на хидроенергийни системи и други.

С новата защитена местност защитените територии в Хасковска и Кърджалийска области стават 86. От тях един резерват -  „Вълчи дол”, четири поддържани резервата, 44 защитени местности и 37 природни забележителности.