РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Нова защитена местност бе обявена на територията на РИОСВ – Хасково
09/10/2007

       Нова защитена местност бе обявена на територията на регионалната екоинспекция в Хасково със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Това е защитена местност „Нощувка на малък корморан  - Димитровград”, в землището на град Димитровград и село Радиево, община Димитровград. Общата площ на защитената територия е 1 282 дка.

      В границите на новата защитена местност влизат запазени остатъци от заливни крайречни гори по поречието на Марица. Те са важно местообитание, място за почивка и струпване по време на миграция на малкия корморан. Видът е застрашен от изчезване в световен мащаб и защитен по закона за биологичното разнообразие (ЗБР) у нас.         Още на няколко места по Марица има подходящи места за нощувка и хранене, където малкия корморан се струпва през зимната миграция.

      В защитената територия могат да бъдат наблюдавани и други интересни и защитени видове като ушат гмурец, голям воден бик, късопръст ястреб, сокол орко, синявица и други. Новата защитена местност се обитава и от още един световнозастрашен вид – видрата.

     Площта на друга защитена местност бе увеличена със заповед на министър Чакъров. Това е защитена местност „Дефилето”, намираща се в землището на град Харманли по поречието на река Харманлийска. От 370 дка площта на защитената територия е увеличена на 12 732 дка. Обявена е с цел опазване на дъбови гори, крайречни формации от върби, ясен и елша. Редица защитени видове могат да бъдат видени тук.      Такива са жабата дървесница, балканската чесновница, смок-мишкар, пъстър смок и други. Мястото е едно от малкото в страната ни с добре запазена численост на двата вида сухоземни костенурки – шипобедрена и шипопашата. От пернатите обитатели могат да се наблюдават черен щъркел, осояд, черна каня, сокол скитник, бухал и други.

       В двете защитени местности се забраняват всякакво строителство, голи сечи и залесяване с неместни видове, добив на инертни материали, корекции на речното корито, промяна на хидрологичния режим и изграждане на хидроенергийни системи и други.

С новата защитена местност защитените територии в Хасковска и Кърджалийска области стават 86. От тях един резерват -  „Вълчи дол”, четири поддържани резервата, 44 защитени местности и 37 природни забележителности.