РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Ученици и експерти от РИОСВ – Хасково маркираха границите на защитена местност „Орешари”
10/08/2007

     Ученици и експерти от регионалната екоинспекция маркираха вчера границите на защитена местност „Орешари”. Отбелязването на границите на защитената територия стана в рамките на ученическа бригада, която се провежда в природозащитен център „Източни Родопи”, град Маджарово. Съгласно закона за защитените територии, границите на шестте категории защитени природни обекти у нас се отбелязват с червен и бял цвят.

     В рамките на инициативата на младите хора бе изнесена и беседа, в която бе представено биологичното разнообразие в защитена местност „Орешари”, нейния природозащитен статус и режим на охрана.

      Учениците имаха и възможността да наблюдават двойката египетски лешояди, гнездяща в защитена местност „Орешари”, прелитащите над река Арда белоглави лешояди, обикновени мишелови и керкенези. Всички тези видове са защитени по закона за биологичното разнообразие. Египетският лешояд е и включен в световния червен списък, като застрашен от изчезване вид в световен мащаб.

      С помощта на експертите лагерниците се научиха да разпознават някои растителни видове, срещащи се в защитената територия. Такива са четирите вида включени в Червената ни книга – тисът, папратта венерин косъм, родопската горска майка и чинарът.

 

       Защитена местност „Орешари” обхваща живописен карстов район с множество скални венци, арки и пещери, разположен в близост до река Арда. Освен голямото богатство от растителни видове, земноводни, влечуги и птици, пещерите и скалните цепнатини в защитената местност са убежище за редица видове прилепи. Такива са голям нощник, дългопръст нощник, сив дългоух прилеп и пещерния дългокрил. Всичките 30 вида прилепи, срещащи се у нас са защитени от закона за биологичното разнообразие.