РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

64 проверки на обекти са извършили експертите от РИОСВ – Хасково през юли
06/08/2007

64 обекта са проверили експертите от регионалната екоинспекция през юли. 7 от тях са по сигнали и жалби на граждани. На 17 от проверените фирми, дружества и предприятия са дадени предписания за предприемане на необходимите по закон действия. Съставени са пет акта и са наложени две наказателни постановления на нарушителите.

Акт за нарушение по закона за управление на отпадъците е съставен на едноличен търговец от град Кърджали, който събира, съхранява и разкомплектова стари автомобили без необходимо разрешително за третиране на опасни отпадъци.

На друг собственик на площадка за черни и цветни метали в град Кърджали е предписано незабавно да преустанови събирането, съхраняването и разкомплектоването на излезли от употреба автомобили. Той трябва да предаде вече наличните стари автомобили  на обекта му на фирма, която има разрешително за този вид дейност.

При проверка по жалба на гражданка от Димитровград е констатирано наличието на нерегламентирано сметище от струпани битови и строителни отпадъци на южния бряг на река Марица. На кмета на града е предписано в срок до края на юли да се почисти сметището и отпадъците да бъдат извозени на определеното за целта място.

На шест фирми, работещи на територията на община Димитровград след извършени проверки за спазване на наредбата за осъществяване на контрол и управление на вещества разрушаващи озоновия слой са дадени предписания. Мерките, които следва да вземат е веднъж годишно да се прави проверка за херметичността на хладилните и климатични инсталации, съдържащи над три килограма хладилен агент и да се води редовно дневник за състоянието на инсталациите.

Една текуща санкция в размер на 97 лева за допуснато замърсяване на повърхностно течащи води са наложили експертите на месопреработващо предприятие в областния град. С еднократна санкция е глобен и пивоварния завод в Хасково на „Каменица” АД. Тя е на стойност 2 450 лева за причинено замърсяване на река Банска през юни.  Тогава липсата на кислород във водата, резултат от органично замърсяване на реката причини измирането на рибата. Ежемесечни санкции за замърсяване на атмосферния въздух са наложени на „Пътстройинжинеринг”, град Кърджали и „Златна Тракия”, град Харманли.