РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Да се спре изхвърлянето на отпадъци в близост до колонията от чапли на р.Арда на територията на гр. Кърджали предписа РИОСВ - Хасково
16/05/2007

Да се преустанови незабавно изхвърлянето на отпадъци в близост до чапловата колония в град Кърджали предписа регионалната екоинспекция. Мерките трябва да бъдат изпълнени незабавно и отговорна за това е община Кърджали.

При извършена в началото на този месец проверка експерти констатираха изхвърлянето на големи количества земни маси и строителни отпадъци до смесената колония. Отпадъците са затрупали част от водно огледало, имащо първостепенно значение за оцеляването на птиците.

Експертите са предписали да се поставят заграждения или бариери за възпрепятстване достъпа на превозни средства, изхвърлящи строителни отпадъци. Необходимо е да се поставят и табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци, с упоменати размери на глобите по закона за управление на отпадъците. Същият предвижда санкции в размер до 500 лева за физически и до 2 000 лева за юридически лица.

С цел подобряване състоянието на мястото на гнездене на чаплите в града е нужно да се извърши залесяване на терена с местни растителни видове.

За неизпълнение на предписаните мерки законът за опазване на околната среда предвижда санкции в размер от 2 000 до 20 000 лева.

Смесената чаплова колония на река Арда е единствената в страната ни, гнездяща в границите на населено място. В нея могат да бъдат видени малка бяла чапла, нощна и гривеста чапли, малък воден бик и малък корморан. Всички те са защитени по закона за биологичното разнообразие, а малкият корморан е и световно застрашен от изчезване вид, за който се предвижда носенето на отговорност по наказателния кодекс при посегателство срещу вида. В границите на колонията гнездят и други водолюбиви видове защитени по закона.