РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 06.02.2023 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в Конкурс за назначаване на държавен служител на свободна щатна бройка младши експерт в дирекция „Контрол на околната среда“
28/03/2022

 

СПИСЪЦИ

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за участие в Конкурс за назначаване на държавен служител на свободна щатна бройка младши експерт в дирекция „Контрол на околната среда“, направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти“ в Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. ХасковоНа основание чл. 10в, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 21, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на преценка взета с протокол № 1/23.03.2022 г. на конкурсна комисия, назначена със заповед № ЧР-27/08.03.2022 г. на Директора на РИОСВ – Хасково,

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Несрин Хамди Якуб

2. Галя Петрова Георгиева

3. Цветелина Красимирова Маринова

4. Зорница Миткова Георгиева-Колева

5. Мария Недялкова Панева

6. Фикрет Нихат Сербест

7. Антония Иванова Толумбаджиева

8. Златина Динкова Костадинова

9. Апостол Васков Григоров

10. Добромира Димитрова Костадинова

11. Катя Добрева Делчева

12. Цветомира Янкова Янева

13. Милена Проданова Чанкова

14. Силвия Николова Троева

15. Дима Петрова Петрова

16. Златка Стоянова Георгиева

17. Кирил Димитров Статев

18. Делчо Генчев Кунчев

19. Красимира Вълчева Кирева

20. Иван Ангелов Георгиев

21. Ваня Георгиева Николова

22. Жасмина Владимирова Ильовска

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за втората част от провеждането на конкурсната процедура – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията на 06.04.2022 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково на адрес - гр. Хасково, ул. „Добруджа“ №14, ет. 5

Необходимо е кандидатите да носят лични предпазни средства, валиден български документ за самоличност и химикал, пишещ със син цвят.

Конкурсната процедура ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно действащата заповед на министъра на здравеопазването.

 

1. Нормативни актове за подготовка:

- Закон за опазване на околната среда

- Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

- Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

- Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

 

2. Система за определяне на резултатите:

Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), конкурсната комисия взе решение с протокол № 2/23.03.2022 г. за системата за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал теста, коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста и при интервюто за назначаване за държавен служител на длъжност младши експерт в дирекция „Контрол на околната среда“ както следва:

 Тест:

- Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, в която е конкурсната длъжност, и с професионалната област на длъжността. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията;

- Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които се подпечатват с печата на РИОСВ-Хасково и се запечатват в еднакви пликове;

- Всеки вариант на тест съдържа 15 затворени въпроси с един възможен верен отговор. Кандидатите „ограждат“ верния според тях отговор на затворените въпроси. След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати;

- Решаването на теста продължава 60 минути от момента на обявяване на начало от председателя на конкурсната комисия;

- Всеки верен отговор носи по 1 точка, т.е. максималният брой точки, които може да получи един кандидат е 15 точки. Липсата на отговор или повече от един отговор, както и грешен отговор, не носи точки;

- За успешно издържал теста се счита този кандидат, който е отговорил правилно на минимум 10 от зададените въпроси, като тези кандидати ще получат 10 точки. До интервю не се допускат кандидати с по-малко от 10 точки;

- Успешно издържалите теста кандидати ще бъдат допуснати до интервю, като се уведомят чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервю;

- Крайният резултат от теста се трансформира в балова оценка като се умножи с коефициент на тежест „4“ (четири) при определяне на окончателен резултат на всеки кандидат.

Провеждане на интервю:  

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до трети етап на конкурсната процедура –   интервю.

- Определя време за провеждане на интервюто за всеки кандидат – до 20 мин;

- Комисията формулира въпроси, които ще се задават на интервюто - едни и същи за всеки кандидат и имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества необходими за изпълнението на длъжността. Определените компетентности, по които ще се задават въпросите са: Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Работа в екип; Комуникативна компетентност; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Професионална компетентност; Дигитална компетентност; Други, по решение на комисията;

- Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 от НПКПМДС – за експертни длъжности. Определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична стойност от оценките на отделните критерии;

- Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия;

- Комисията определя оценка „4,00” като минимален общ резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, при максимална оценка за общ резултат от интервю „5,00“. При постигнат на интервюто резултат под минималния „4,00”, кандидатът не сформира окончателен резултат и не се класира;

- Крайният резултат/оценка от интервюто се трансформира в балова оценка като се умножи с коефициент на тежест „5“ (пет) при определяне на окончателен резултат на всеки кандидат.

Интервюто е с по-голяма относителна тежест, тъй като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и деловите качества на кандидатите, комуникативните и професионалния им умения и изказ, уменията за аргументиране и убеждаване, поради което и на основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС резултатите от теста се умножават с коефициент 4, а резултатите от интервюто се умножават с коефициент 5.

Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДС окончателният резултат, отразен във формуляр-приложение № 8 към чл. 43, ал. 2, за всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени със съответните коефициенти.

           При равен окончателен резултат с приоритет се ползва този кандидат, който е получил по-висок резултат на интервюто.

 

 

Няма недопуснати кандидати.

 

 

 

 

Р. СТАМОВА:          /п/

Председател на конкурсна комисия