РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Да не се използват находищата на блатното кокиче в региона, препоръчаха експерти на РИОСВ - Хасково
18/04/2007

      Да не се използват естествените находища на блатното кокиче в региона като суровина за фармацевтиката през тази година, препоръчаха експертите на регионалната екоинспекция. При извършените проверки на трите находища на вида е установено, че плътността на популациите е много ниска, лоша е жизнеността на отделните стръкове на блатното кокиче и броят на отделните растения в една туфа е много малък.

     Според експертите основна причина за влошеното състояние на популациите на вида е нарушения воден режим в находищата му. Към причините се добавят  пожарите и пашата на домашни животни в местата с блатно кокиче. Това са дейности забранени, съгласно заповедите за обявяване на защитените територии, в които се среща вида.

      На територията на РИОСВ – Хасково има три естествени находища на блатното кокиче. Това са защитените местности „Долната ова”, община Любимец, „Лозенски път”, община Свиленград и природната забележителност - „Сазлъка” край село Бисер, община Харманли. Необходимо е, в трите защитени територии да бъде възстановено местообитанието за подобряване състоянието на популациите на вида. Направени са и предписания на общините, на чиято територия се намират находищата да осигурят охрана по местата в периода на вегетация.

     При нарушение на определените режими и условия на ползване на вида Законът за биологичното разнообразие предвижда санкции в размер от 100 до 1 000 лева за физически лица и от 200 до 5 000 лева имуществени санкции за юридически лица.

      Блатното кокиче е вид защитен по Закона за биологичното разнообразие, с ограничителен режим на ползване. Включен е  в Червената книга на България  като „застрашен от изчезване вид”. Среща се по мочурливи и периодично заливани ливади, по периферията на някои блата, в крайречни разредени гори и по поречия на реки. Блатното  кокиче съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда нивалин и други лекарствени препарати.