РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регионалната инспекция извърши 174 проверки за първите два месеца от годината
11/03/2022

През месеците януари и февруари са извършени 174 проверки на 152 обекта, от които 113 планови и 61 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 125 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Съставени са 10 акта, издадени 14 бр. наказателни постановления – 2бр. по Закона за биологичното разнообразие, 6бр. по Закона за водите и 6бр. по Закона за опазване на околната среда  на обща стойност 21 650 лв.
Събраната сума от наказателни постановления, включително за предишни периоди е  10134,79 лв.

С наказателни постановления по Закона за водите са санкционирани  ракиен казан в гр.Хасково, „Винивел“ ООД- винарска изба в гр.Ивайловград и Община Харманли - собственик на ПСОВ в с.Бисер,  за неподдържане на пречиствателни съоръжения в техническа и експлоатационна изправност и неосигуряване непрекъсната нормалната  експлоатация. Имуществените санкции са в размер на 500 лв. За същото нарушение е санкционирана с 1000лв. фирма „Хармони 2012“ ЕООД от  гр.Кърджали.

Санкциониран е  с  2000 лв. и 2500лв.  ТЕЦ ,,Марица 3“ АД, гр.Димитровград  за изпускане на отпадни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения от Комплексното разрешително  при извършен собствен мониторинг за месеци от 2021г.

За реализация на инвестиционно предложение без провеждане на процедура по Оценка на съвместимостта е глобено физическо лице с 200лв.

Издадени са 3 наказателни постановления по Закона за опазване на околната среда на ,,Ай Си Джи Би“АД, гр.София- фирмата строител на „Междусистемната газова връзка Гърция – България“ , за неизпълнение на условия от Решение 1-1/2013 на МОСВ, както и за неизпълнение на предписание.  Имуществените санкции са в размер на 3000 лв. всяка.

Наложени са санкции в размер на 2500лв. на Интерпласт 2020“ЕООД, гр.София и на ,,Устра Холдинг“АД, гр. Кърджали за неизпълнение на предписания издадени от РИОСВ-Хасково.

През двата месеца от началото на годината са съставени актове за административни нарушения на:  „Горубсо - Кърджали“ АД, обогатителна фабрика в гр. Кърджали по Закона за водите; на Община Хасково за изпускане на отпадъчни води от РЦТНО в с. Гарваново, които не отговарят на нормите; на „Устра Холдинг“ АД- Кърджали за неизпълнение на предписание за почистване на замърсени терени; на ТЕЦ „Марица 3”АД, гр. Димитровград за неизвършена техническа рекултивация на двете секции на сгуроотвал „Горен бюк” и първа секция на сгуроотвал „Галдушки ливади”; на Община Любимец за неизпълнение на предписание за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци. Съставен е и акт за установено нарушение на кмета на община Хасково, за одобрен проект за ПУП в с.Гарваново, за който няма проведена процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

През  месеците януари и февруари са приети 43 сигнала от граждани, като на „Зеления“ телефон са постъпили 29 сигнала.

В резултат на осъществения контрол са почистени нерегламентираните сметища в: с. Въгларово, общ. Хасково; по пътя за депото в гр. Кърджали;  крайпътна отбивка на път Е-80 до разклона на с.Родопи;  гр. Ивайловград- на територията на бивш „Учебен полигон“ и бивше футболно игрище; почистен е сервитута на пътя при пътна отбивка Харманли – Симеоновград;  с.Синапово, общ. Тополовград; сметище до с. Зелениково, общ.Кърджали и с.Злато поле, общ. Димитровград.

През двата месеца експертите на екоинспекцията са процедирали 254 становища  за оценка на съвместимостта на планове, програми и проекти, и инвестиционни предложения във връзка с провеждане на процедури по Закона за биологичното разнообразие.