РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2017

ОБЯВЛЕНИЕ За длъжността Младши експерт в дирекция „Контрол на околната среда“
21/02/2022

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № ЧР-12/16.02.2022 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково, в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за заемане на длъжността

           

1.За длъжността:

Младши експерт в дирекция „Контрол на околната среда“, направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти“ в Регионална инспекция по околната среда и водите

Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

 

Минимални изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на  съответната длъжността:

-минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование - „професионален бакалавър по...“;

- минимален професионален опит – 0 години/не се изисква;

- ранг/специфично наименование – V младши ранг като държавен служител;

Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- необходимо е кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, нормативен акт – Закон за държавния служител 

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

- Необходимо е кандидатите да притежават образование в една от следните области на висшето образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления ПМС №125/24.06.2002 г.: “Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“

- компютърна грамотност

- да притежават следните компетентности: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност

Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

- Превантивен, текущ и последващ контрол на инсталации и съоръжения за определените в ЗООС категории промишлени дейности, за които се изисква издаване на комплексно разрешително;

- Провеждане на процедури за определяне на превантивни и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични щети в случаите, когато компетентен орган е РИОСВ;

- Координира и участва в процедурите по издаване, преразглеждане и изменение на комплексни разрешителни;

- Организира, координира и извършва проверки по изпълнението условията в издадените комплексни разрешителни;

- Проверява и верифицира изготвените годишни доклади по околна среда;

3. Начин на провеждане на конкурса:

1 Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно устройството и функционирането на администрацията, в която е конкурсната длъжност;

2 Интервю;

4.  Необходими документи:

- заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители /НПКПМДС/;

- копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

- копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит ако има такъв (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) 

- копие от документ за допълнителна квалификация, при наличие на такава;

5. Място и срок на подаване на документи -  Документите се подават в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите-Хасково, ул. „Добруджа“ № 14, „Фронт офис“ в десетдневен срок от публикуване на обявата.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. Документите може да се подават и по електронен път на адрес  [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща. При електронно подаване на документите в „относно“ да се посочва, че същите се отнасят за участие в конкурс.

Документи, подадени на електронната поща без квалифициран електронен подпис, няма да се разглеждат от конкурсната комисия.

6. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Хасково с адрес www.riosv-hs.org

7. Минимален размер на основната заплата за длъжността – 700  

Основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в РИОСВ-Хасково.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в администрацията.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението

 

На основание Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. изм. и доп. със Заповед № РД-01-991 от 2 декември 2021 г. на здравния министър, при провеждане на втория /защита на концепция/ и третия етап /провеждане на интервю/ от конкурсната процедура, следва определената конкурсна комисия да разполага с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване, както и да създаде необходимата организация за допускане в РИОСВ, само на лица, които:

а) са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване, а именно

б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в
РИОСВ изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19
или бърз антигенен тест (до 48 часа преди провеждане на съответния етап от конкурсната процедура), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

 

Допуснатите кандидати трябва да удостоверят тези обстоятелства с документ на хартиен носител или в електронен формат.

 

Обявата е публикувана на 21.02.2022 г.

Краен срок за подаване на документи – 04.03.2022 г. 17:30

-           Регистъра по чл.61, ал. 1 от Закона за администрацията http://iisda.government.bg/

-           Специализиран сайт за работа https://www.jobs.bg/

-           Интернет страницата на РИОСВ-Хасково www.riosv-hs.org

 


Документи за изтегляне