РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишения на фините прахови частици през януари за Хасково и Кърджали.
18/02/2022

  През изминалия месец януари са регистрирани 8 бр. превишения на средноденонощната норма на концентрацията на фините прахови частици (ФПЧ10)  в град Хасково, като са засечените данни над 50  µg/m3 . В Кърджали превишенията са 6 бр.

В законодателството по отношение чистотата на атмосферния въздух (Наредба №12 от 15 юли 2010 г., обн. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г.) са регламентирани норми за пределно допустими концентрации за фини прахови частици:  средноденощна норма – 50  µg/m3, като тя не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти годишно.

Хасково надвишава нормата, като през 2021г. са измерени 38 бр. превишения, за Кърджали са 7 бр., а в Димитровград - няма.

През 2021г. концентрацията на ФПЧ10 в региона  е била под  средногодишната норма от 40 µg/m3 според  данните от АИС ”Студен кладенец” в Кърджали, АИС ”Раковски” в Димитровград и ръчен пункт ,,РИОСВ- Хасково”.

Основният причинител на замърсяването на въздуха през зимните месеци особено в Хасково е, че населението все още масово  се отоплява с дърва и въглища. Също като замърсител може да се добави силно увеличеният автомобилен трафик в града, както и  повторното суспендиране на праха на пътя, дължащо се от запрашените улици и турболенцията, генерирана от колелата на превозните средства.