РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

„Тинтява Експлорейшън“ АД оттегли инвестиционното си предложение за „Добив и преработка на полимерни руди от Находище „Розино“
12/01/2022

 

Във връзка с постъпили запитвания свързани с Инвестиционно предложение „Добив и преработка на полимерни руди от Находище „Розино“, площ „Тинтява“ с възложител „Тинтява Експлорейшън“ АД, гр. Ивайловград, РИОСВ - Хасково уведомява заинтересованите страни:

На 17.11.2021г. „Тинтява Експлорейшън“ АД с адрес на регистрация в гр. Ивайловград подаде в РИОСВ- Хасково Инвестиционно предложение (ИП) за „Добив и преработка на полимерни руди от Находище „Розино“, площ „Тинтява“. Възложителят предвижда да извърши добив и преработка на полимерни (златно-сребърни) руди от находище "Розино", площ "Тинтява", с концесионна площ от 621,81 хектара. Основните дейности, включени в предложението са: добив на полимерни руди по открит способ (чрез извършване на пробивно-взривни работи), преработка на рудата чрез флотация до получаване на концентрат, изграждане на хвостохранилище, изграждане и експлоатация на необходима съпътстваща инфраструктура- пътища, водоснабдяване, електроснабдяване, складове за материали, съоръжения и минни отпадъци и др.

След получаване на инвестиционното предложение, от страна на РИОСВ Хасково са предприети необходимите последващи действия.

Изпратени са писма до Басейнова дирекция ИБР- гр. Пловдив за становище съгл. чл. 155, ал.1, т.3 от Закона за водите за допустимост на ИП, до ИАОС във връзка с Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества, предвид преработването на рудата чрез флотация до получаване на концентрат и изграждането на хвостохранилище и до кметовете на Община Ивайловград и засегнатите села- Розино и Гугутка за обявяване на ИП.

След анализ на предоставената информация за инвестиционното предложение и на основание Наредбата за ОС (Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и ИП с предмета и целите за опазване на Защитени зони), преценката на експертите по биоразнообразие към РИОСВ Хасково е, че има вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони "Родопи Източни" и "Бяла река".

В РИОСВ Хасково постъпиха възражения от Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност, Сдружение "Балканика" и Коалиция "Да остане природа в България", според които описаните в инвестиционното предложение дейности крият сериозна заплаха за опазваните в защитената зона местообитания.

На 11.01.2022г. в РИОСВ Хасково постъпи молба за оттегляне на ИП „Добив и преработка на полимерни руди от Находище „Розино“, площ „Тинтява“ от възложителя "Тинтява Експлорейщън"АД.

Предвид описаните обстоятелства, РИОСВ- Хасково ще издаде Решение за прекратяване на започналото административно производство по ИП „Добив и преработка на полимерни руди от Находище „Розино“, площ „Тинтява“.