РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково извърши 69 проверки през последния месец на годината
05/01/2022

 

За месец декември РИОСВ - Хасково извърши 69 проверки на 62 обекта. Дадени са 24 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 5 акта, наложени са 2 санкции и са издадени 8 наказателни постановления на обща стойност 16 400 лв. Събраната сума от наказателни постановления, включително за предишни периоди е  1 500 лв.

Издадени са 3 наказателни постановления за неизпълнение на дадени предписания на ТЕЦ „Марица- 3“ АД, гр.Димитровград за 4 000 лв., на ТЕЦ „Хасково“ АД за 2 500 лв. и на физическо лице от Хасково за 5000 лв. С 2 000 лв. е глобено физическо лице, също от Хасково за изгаряне на отпадъци. Наказателно постановление за 500 лв. е издадено на Винарска изба в земл. на харманлийското село Коларово за осъществяване на дейност без приети по установения ред пречиствателни съоръжения. За неподдържане в техническа и в експлоатационна изправност на ПСОВ в селата. Егрек и Прогрес са издадени 2 наказателни постановления по 500 лв., съответно на Община Крумовград и на Община Момчилград. Наказателно постановление за 1400 лв. е издадено и на Община Кърджали за изхвърляне на  неопасни отпадъци на неразрешени за това места.  

Съставен е акт на физическо лице от Димитровград, защото не е регистрирал сив папагал в установения 14-дневен срок след придобиването му. Актове за реализация на инвестиционни предложения без проведена процедура по оценка за съвместимост са съставени на фирма от Свиленград и на физическо лице от София. Съставен е акт на ТЕЦ в Димитровград за неподдържане на необходимото качество на заустваните води в съответствие с условията на Комплексното разрешително. Акт по Закона за водите е съставен и на фирма в Кърджали.

Наложени са 2 текущи месечни санкции на млекопреработвателно предприятие в с.Вълкович и на месопреработвателно предприятие в Хасково за изпускане на отпадни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения от Разрешителните за заустване.

През декември на „Зеления“ телефон са постъпили 11 сигнала. В резултат на осъществения контрол е почистено нерегламентирано сметище в местност „Казала“ край с.Брягово, общ. Хасково и замърсени участъци от АМ „Марица“.  

През месеца експертите на екоинспекцията са процедирали 107 становища  за оценка на съвместимостта на планове, програми и проекти, и инвестиционни предложения във връзка с провеждане на процедури по Закона за биологичното разнообразие.