РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ - Хасково разговаря с представители на „Дишай, Димитровград!“
26/11/2021

 

Директорът на РИОСВ - Хасково инж. Наталия Пачеманова и експерти по опазване чистотата на атмосферния въздух проведоха работна среща с представители на гражданската инициатива „Дишай, Димитровград“ и неправителствената екологична организация „Грийнпийс“. Срещата беше провокирана в резултат на зачестилите напоследък сигнали за замърсяване на атмосферния въздух в Димитровград.

От началото на годината от АИС „Раковски“ - Димитровград са регистрирани 28 стойности за серен диоксид, които превишават ПС за СЧН от 350 µg/m3, при нормативно регламентирани 24 стойности за една календарна година. Превишение на алармения праг, който за серен диоксид е 500 µg/m3, измерено през три последователни часа в пунктовете за мониторинг, е регистрирано само на 29 юли т.г. Тогава са измерени стойности от 872,96 µg/m3, 1209,86 µg/m3 и 534,62 µg/m3, като са предприети необходимите мерки по уведомяване на обществеността и съответните институции.

Основен източник на емисии от серен диоксид, изпускан в атмосферния въздух в  Димитровград, е ТЕЦ „Марица 3“ АД, чиято дейност е разрешена при спазване на условията в издаденото Комплексно разрешително №41-Н1-И0-А1/2016 г. Освен емисиите от топлоцентралата, принос за формирането на наднормени стойности на серен диоксид имат и емисиите от битовия сектор и транспорта. При определени метеорологични условия (преобладаваща посока на вятъра от север-изток) е възможен пренос на емисии и от енергиен комплекс „Марица Изток“.

По време на срещата експертите от регионалната екоинспекция представиха подробна информация за предприетите мерки спрямо ТЕЦ “Марица 3” по отношение контрол на качеството на атмосферния въздух в града.

Във връзка с получени сигнали за замърсяване на атмосферния въздух след възобновяване на работата на ТЕЦ “Марица 3” са извършени 13 проверки на място. Дадени са 3 предписания и са съставени 2 акта. Издадено е и едно наказателно постановление на стойност 30 000 лв. за нарушение на условие от Комплексното разрешително. Предстои издаване на второ наказателно постановление за неизпълнение на третото предписание, дадено за спазването на изискването количеството на използваната биомасата да не надвишавa 20% от общото количество на използваното гориво.

ТЕЦ „Марица 3“ АД също извършва собствени непрекъснати измервания (СНИ) на изпусканите в атмосферния въздух замърсители от Комин №1. Резултатите се представят в РИОСВ – Хасково под формата на доклад за всеки календарен месец. При извършената оценка на резултатите не са установени превишения на регламентираните норми на контролираните замърсители – серен диоксид, азотни оксиди, прах и степен на десулфуризация.

Във връзка с подаваните сигнали и регистрираните наднормени стойности на серен диоксид, на 23 август т.г. е извършен емисионен контрол на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от изпускащо устройство К1 на горивната инсталация. Контролните измервания са извършени от Регионална лаборатория - Стара Загора към ИАОС. Измерени са концентрациите на серен диоксид, азотни оксиди, прах, въглероден оксид и въглероден диоксид. Не са отчетени превишения на нормите за допустими емисии, регламентирани в Комплексното разрешително. Извършени са измервания и с мобилна автоматична станция (МАС) в периода от 10 октомври до 08 ноември т.г. в района на топлоцентралата. При анализа на данните от извършените измервания не са регистрирани превишения на средноденонощната стойност от 50 µg/m3 по показател фини прахови частици 10 (ФПЧ10), както и превишения на ПС за СЧН от 350 µg/m3 по показател серен диоксид.

Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух компетентни органи, отговорни за осигуряване чистотата на въздуха на територията на съответната община, са кметовете на общини и общинските съвети. В случаите, когато в даден район общата маса на емисиите довежда до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух, кметовете на общини разработват и изпълняват програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми. В момента Община Димитровград изпълнява „Програма на община Димитровград за качеството на атмосферния въздух за периода 2019-2023 година“, която е разработена за замърсител фини прахови частици (ФПЧ10), за които бяха регистрирани превишения на нормите като основен замърсител на атмосферния въздух на територията на община Димитровград. Община Димитровград следва да актуализира програмата си за качество на атмосферния въздух, в която да бъде включен като замърсител и серен диоксид, с цел постигане на съответствие с нормите за този замърсител.  

Съгласно чл. 120, ал. 1 от ЗООС компетентен орган по издаване и преразглеждане на Комплексни разрешителни е изпълнителният директор на ИАОС – София. На ТЕЦ “Марица 3” АД e издадено КР №41-Н1/2012 г. След проведена процедура по преразглеждането му във връзка с влязло в сила Решение за формулиране на заключения за най-добри налични техники за големи горивни инсталации (ГГИ), Комплексното разрешително на ТЕЦ „Марица 3“АД е актуализирано, но с подадена през този месец жалба  от "Дишай, Димитровград" решението е обжалвано.

В края на срещата двете страни се обeдиниха около идеята за съвместни действия в посока подобряване чистотата на атмосферния въздух в Димитровград, като РИОСВ – Хасково ще продължи да осъществява засилен контрол на дейността на ТЕЦ ,,Марица 3“ АД, включително за изпълнението на дадените предписания, ще следи за качеството на атмосферния въздух в града и при необходимост ще предприеме допълнителни мерки по отношение на топлоцентралата за пълно прилагане изискванията на екологичното законодателство, свързани с чистотата на атмосферния въздух.