РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Във връзка с многократно получени сигнали за замърсяване на атмосферния въздух след възобновяване на работата на ТЕЦ “Марица 3” АД
21/09/2021

 

Във връзка с многократно получени сигнали за замърсяване на атмосферния въздух след възобновяване на работата на ТЕЦ “Марица 3” АД, гр. Димитровград както в  РИОСВ – Хасково, така и в МОСВ – София, са извършени няколко проверки на място (на 23, 27 и 29 юли 2021г.) Последната проверка на Оператора е на 20.09.2021г, веднага след отчитане на първото превишение на алармен праг от 500 µg/ m3 , а именно 572.84 µg/ m3. По време на проверките се констатира, че парогенератор К–4 на енергиен блок 120 МВт работи в нормален режим. Като гориво се използват само въглища, не се използват други нерегламентирани горива. Пречиствателните съоръжения –  електрофилтри и сероочистваща инсталация работят в нормален режим. Моментните стойности на контролираните показатели серен диоксид, азотни оксиди и прах, отчитани от системата за непрекъснати измервания не превишават регламентираните норми за допустими емисии в издаденото на оператора Комплексно разрешително.

ТЕЦ „Марица 3“ АД, гр. Димитровград започва работа на 25.05.2021г.  За периода от 01.01.2021г. до 20.09.2021г. от автоматична измервателна станция “Раковски“, гр. Димитровград са регистрирани 17 превишения на ПС за СЧН от 350 µg/m3 и 2 превишения на ПС за СДН от 125 µg/m3. В тази връзка ще се проведе работна среща съвместно с представители на РИОСВ – Хасково, Община Димитровград, Областна администрация, оператор ТЕЦ „Марица 3“ АД – гр. Димитровград и на представители на ИАОС – София с цел преразглеждане условията по издаденото Комплексно разрешително за работата на ТЕЦ „Марица 3“ АД и внасяне на необходимите промени. От оператора ще бъде изискано да предложи мерки за отстраняване на всички технологични, производствени и други фактори, водещи до замърсяване на околната среда.