РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Годишният доклад на РИОСВ- Хасково за 2020 г. е публикуван в сайта на инспекцията
11/05/2021

 

През 2020 г. експертите от РИОСВ- Хасково са проверили 1143 обекта и са извършили 1306 проверки, от които 739 планирани и 567 извънредни. За същия период са издадени 72 наказателни постановления на стойност 172 800 лв., съставени са 68 акта и са наложени 9 санкции. Това сочат данните от Годишния доклад на РИОСВ- Хасково за състоянието на околната среда на територията на областите Хасково и Кърджали през 2020г.

През 2020г. се установи стабилна тенденция за намаляване на регистрираните средногодишни концентрации на ФПЧ10 и за трите града, като  за Димитровград и Кърджали регламентираните нормирани показатели (брой превишения и средногодишна концентрация) са изцяло спазени. През годината са регистрирани следните превишения на средноденонощната норма (СДН) по пунктове, както следва:

- в АИС “Раковски” в гр. Димитровград – 4 бр.
- в АИС “Студен Кладенец” в гр. Кърджали – 32 бр.
- в ръчен пункт “РИОСВ –Хасково” в гр. Хасково– 57 бр.

Нормативно се допускат не повече от 35 превишения в рамките на една календарна година.
През 2020 г. и за трите града измерените средногодишни концентрации на ФПЧ10 са по-ниски  от  средногодишна  норма  от  40  μg/m3. Установена е трайна тенденция за спад на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 и подобряване на КАВ в Димитровград и Кърджали, като е постигнато спазване на средногодишната норма и в трите града.

Целият доклад може да видите: ТУК.