РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково извърши 117 проверки през първите два месеца на годината
10/03/2021

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през януари и февруари извърши 117 проверки на 115 обекта. Дадени са 65 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 3 акта, наложена е една санкция и са издадени 10 наказателни постановления за 10 800 лв.  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 12 703 лв.

Съставен е акт на Завод за производството на автомобилни кабелни инсталации в Димитровград за неподдържане на ПСОВ в техническа и експлоатационна изправност. Съставени са два акта на Инсталация за преработка на соапщок в Кърджали и на Предприятие за производство на опаковки и консумативи за еднократна употреба в Свиленград за непредоставена информация за внос на отпадъци.

Издадени са 4 наказателни постановления по 1000 лв. за нарушения по Закона за водите на Млекопреработвателно предприятие в Джебел, на Фирма за производство на изделия от  неметални минерали в Кърджали, на Завод за производство на хидравлични цилиндри и компоненти за тях в Джебел и на Предприятие за добив и преработка на златосъдържащи руди в Кърджали. Четири наказателни постановления са издадени на физически лица по Закона за биологичното разнообразие, две от които за реализация на инвестиционно предложение без проведена процедура по оценка за съвместимост и две за притежаване на два вида птици без регистрация, попадащи в Регламент (ЕО) относно защитата на видовете от дивата флора и фауна.  Издадено е наказателно постановление за 5000 лв. за изграждане на  система за капково напояване на ягодоплодни насаждения без провеждане на необходимата процедура по ЗООС и ЗБР. Физическо лице е глобено с 1400 лв. за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от черни метали без регистрационен документ. Наложена е принудителна административна мярка на физическо лице за спиране на дейности по приемане и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в гр. Хасково.

В резултат на осъществения контрол през периода са почистени 9 нерегламентирани сметища в региона- в землищата на селата Дъждовница, Пъдарци, Македонци и Тънково, по пътя между селата Сираково и Козлец, както и терен с изхвърлени излезли от употреба гуми край Хасково. От началото на годината на „Зеления“ телефон са постъпили 18 сигнала.