РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

МОСВ представя качеството на атмосферния въздух в нов информационен ежедневен бюлетин
25/02/2021

 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) започна представянето на информация за състоянието на атмосферния въздух в България в нов информационен ежедневен бюлетин. В него ще бъдат публикувани данни от Националната система за мониторинг на околната среда.

Бюлетинът се публикува от 20 февруари, след като в края на януари започна работа обновеният Национален координационен център (НКЦ) в МОСВ, който вече обхваща и контрола върху замърсяването на въздуха. От май миналата година на сайта на министерството се публикуват и ежедневен и месечен информационен бюлетин за състоянието на водите.

Националната система за мониторинг на околната среда извършва оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на страната, която е разделена на 6 района за оценка и управление. Националната система на МОСВ за мониторинг на КАВ се състои от 48 стационарни пункта. В страната има 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, а автоматичните измервателни станции (АИС) са 30. Общо 5 са автоматичните ДОАС системи (на принципа на диференциална оптична атомноабсорбционна спектроскопия), които са разположени в градовете Свищов, Никопол, Силистра, Бургас и в с. Ръжена (област Ст. Загора). Националната система разполага и с 4 АИС за мониторинг на КАВ в горски екосистеми (Комплексна фонова станция КФС „Рожен”, „Юндола”, „Витиня” и „Старо Оряхово”).

От националната автоматизирана система за контрол на КАВ ежедневно се измерват концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди, въглероден оксид, озон, бензен, олово, кадмий, никел, арсен, полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Допълнително, според характера и източниците на емисии, в отделни райони от територията на страната се измерват и специфични вещества: фенол, амоняк, толуол, ксилол, стирол, серовъглерод, сероводород, метан и неметанови въглеводороди, както и някои други специфични замърсители.

Всички автоматични измервателни станции в системата на МОСВ работят в непрекъснат режим на работа (24 часа), като данните за качеството на атмосферния въздух от тях постъпват в реално време в съответните регионални диспечерски пунктове в РИОСВ и в централния диспечерски пункт в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в София, където е разположена Националната база данни за КАВ.

Целта на публикуваните бюлетини е те да могат да се ползват от медиите и гражданите за повишаване информираността им чрез широко представяне пред обществеността на обективни данни за качеството на атмосферния въздух на територията на страната. Достъпът до бюлетините е от главната страница на сайта на МОСВ на следния адрес: https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/byuletini-na-nkc-kum-mosv/vuzduh/

МОСВ