РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 27.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

На вниманието на лицата, които предлагат полимерни торбички, като част от своята търговска дейност!
17/01/2022

 

Във връзка с контрола по Наредбата за определяне на реда и размера на заплащане на продуктова такса с която се въвеждат общоевропейски мерки за намаляване на потреблението на пластмасови торбички, РИОСВ - Хасково НАПОМНЯ:

Лицата, които пускат на пазара на територията на Р.България полимерни торбички- производителите, вносителите и лицата, които въвеждат полимерни торбички от друга държава- членка на ЕС, като част от своята търговска дейност заплащат продуктова такса за полимерни торбички по реда и в размера, определени с Наредбата.

Таксата се заплаща за всички размери торбички, произведени от полимери, чиято дебелина е под 25 микрона (µm) и размери по-малки от 390/490 мм. Таксата е 0,55 лв. за брой и се превежда по сметката на ПУДООС. В тази връзка, лицата, които пускат на пазара на Р.България полимерни торбички- производители и вносители, са задължени при поискване от страна на дистрибуторите им, да удостоверят с декларация по образец заплащането на продуктова такса за всяка отделна сделка, както и да представят копие на платежния документ. Когато лицата, които пускат на пазара полимерни торбички за пазаруване, не могат да бъдат идентифицирани, дистрибуторите и търговците, извършващи продажби на крайните потребители, имат същите задължения.

Таксата е  компонент от цената, на която търговците на дребно предлагат на крайния потребител полимерна торбичка. В тази връзка, всички търговци трябва да предлагат на потребителите тънките пластмасови  торбички  за  пазаруване само срещу заплащане. Всяко безплатно предоставяне на торбички с дебелина под 25 микрона на мястото на продажба на стоките или продуктите е нарушение на разпоредбата. Целта на наложената мярка е да се намали използването на този вид опаковки, наречени още "летящи торбички", които са сред основните замърсители на природата.  

За да бъде сигурен търговецът, че таксата за пластмасовите торбички е платена, следва да изиска от своя доставчик декларация по приложение № 7а от Наредбата. Ако търговецът на дребно не може да докаже кой е неговият доставчик и платена ли е на ПУДООС таксата за пластмасовите торбички, които той предлага в търговската мрежа, той следва да води отчетност по Наредбата и да заплаща продуктова такса на ПУДООС.  

Таксата не се заплаща за полимерни торбички с дебелина на торбичката най-малко 25 микрона (µm) и минимални размери на торбичката 390 мм/ 90 мм в разгънат вид. Също така, ако притежават обозначение с надписи на български език, отпечатани върху всяка опаковка на торбичките, който трябва да задължително да съдържа- наименование, седалище и адрес на лицето, което  пуска на пазара торбичките и обозначение „торба за многократно използване.“ Такса не се заплаща и за полимерни торбички без дръжки (пликове) с дебелина на стената под 15 микрона, служещи за първична опаковка, които се предлагат непосредствено на клиента в мястото на продажбата заедно със стоката, както и за полимерни торбички, отговарящи на стандарт EN 13432, обозначени с надписи на български език, отпечатани върху тях, които задължително съдържат маркировка „Торбичката е биоразградима”, наименование на лицето, което пуска на пазара торбичките, дата на производство и срок на годност.

Важно за търговците, при закупуването на полимерни торбички, освободени от продуктова такса е да могат да докажат произхода на торбичките (да е видно от фактурата кой е производителя), както и да съблюдава за наличие на надписи на български език, отпечатани върху всяка опаковка на торбичките, които задължително съдържат: наименование, седалище и адрес на лицето, което пуска на пазара торбичките и обозначение: „торба за многократно използване.“.

Контролните органи при проверка на място на задължените лица проверяват: Заплатена ли е продуктовата такса от задължените лица в ПУДООС за торбички с дебелина под 25 микрона и размери под 390/490 мм, както и притежават ли необходимите обозначения опаковките на торбичките. Издадени ли са първични счетоводни документи за извършените търговски операции от задължените лица и търговските обекти и фигурира ли в тях необходимата информация за произход, брой, вид, дебелина, размер и тегло на пакет на полимерните торбички. Попълва ли се ежемесечно месечна справка-декларация съгласно Приложение 13а към чл. 10а, ал. 1 на Наредбата от задължените лица. Предлагат ли се на външния пазар торбички до 25 микрона и налични ли са документи, с които това да се удостовери.

При проверка на търговските обекти, които използват полимерни торбички, контролните органи проверяват: Предлагат ли се на клиентите торбички до 25 микрона и размери под 390/490 мм. В случай, че се предлагат такива– заплатена ли е продуктова такса за тях от лицето, което ги е пуснало на пазара. Фигурира ли в първичните счетоводни документи за доставка на торбички следната информация: Фирма-доставчик/производител, брой доставени торбички, дебелина на торбичките и размер на торбичките. За нарушителите Законът за управление на отпадъците предвижда имуществена санкция в размер от 3 000 до 10 000 лв.

„Полимерна торбичка” е торбичка за пазаруване с дръжка, или друг способ за захващане, произведена изцяло или частично от полимерни материали, използвана от потребителите за държане и пренасяне на стоки.”

"Продуктова такса" е такса по смисъла на чл. 59, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците, която се заплаща за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Най-често задавани въпроси и отговори за полимерните торбички: Тук.