РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

На вниманието на лицата, които предлагат полимерни торбички, като част от своята търговска дейност!
25/02/2021

 

Във връзка с контрола по Наредбата за определяне на реда и размера на заплащане на продуктова такса с която се въвеждат общоевропейски мерки за намаляване на потреблението на пластмасови торбички, РИОСВ- Хасково напомня:

Лицата, които пускат на пазара на територията на Р.България полимерни торбички- производителите, вносителите и лицата, които въвеждат полимерни торбички от друга държава- членка на ЕС, като част от своята търговска дейност заплащат продуктова такса за полимерни торбички по реда и в размера, определени с Наредбата.

Таксата се заплаща за всички размери торбички, произведени от полимери, чиято дебелина е под 25 микрона (µm) и размери по-малки от 390/490 мм. Таксата е 0,55 лв. за брой и се превежда по сметката на ПУДООС. В тази връзка, лицата, които пускат на пазара на Р.България полимерни торбички- производители и вносители, са задължени при поискване от страна на дистрибуторите им, да удостоверят с декларация по образец заплащането на продуктова такса за всяка отделна сделка, както и да представят копие на платежния документ. Когато лицата, които пускат на пазара полимерни торбички за пазаруване, не могат да бъдат идентифицирани, дистрибуторите и търговците, извършващи продажби на крайните потребители, имат същите задължения.

Таксата е  компонент от цената, на която търговците на дребно предлагат на крайния потребител полимерна торбичка. В тази връзка, всички търговци трябва да предлагат на потребителите тънките пластмасови  торбички  за  пазаруване само срещу заплащане. Всяко безплатно предоставяне на торбички с дебелина под 25 микрона на мястото на продажба на стоките или продуктите е нарушение на разпоредбата. Целта на наложената мярка е да се намали използването на този вид опаковки, наречени още "летящи торбички", които са сред основните замърсители на природата.  

За да бъде сигурен търговецът, че таксата за пластмасовите торбички е платена, следва да изиска от своя доставчик декларация по приложение № 7а от Наредбата. Ако търговецът на дребно не може да докаже кой е неговият доставчик и платена ли е на ПУДООС таксата за пластмасовите торбички, които той предлага в търговската мрежа, той следва да води отчетност по Наредбата и да заплаща продуктова такса на ПУДООС.  

Таксата не се заплаща за полимерни торбички с дебелина на торбичката най-малко 25 микрона (µm) и минимални размери на торбичката 390 мм/ 90 мм в разгънат вид. Също така, ако притежават обозначение с надписи на български език, отпечатани върху всяка опаковка на торбичките, който трябва да задължително да съдържа- наименование, седалище и адрес на лицето, което  пуска на пазара торбичките и обозначение „торба за многократно използване.“ Такса не се заплаща и за полимерни торбички без дръжки (пликове) с дебелина на стената под 15 микрона, служещи за първична опаковка, които се предлагат непосредствено на клиента в мястото на продажбата заедно със стоката, както и за полимерни торбички, отговарящи на стандарт EN 13432, обозначени с надписи на български език, отпечатани върху тях, които задължително съдържат маркировка „Торбичката е биоразградима”, наименование на лицето, което пуска на пазара торбичките, дата на производство и срок на годност.

Важно за търговците, при закупуването на полимерни торбички, освободени от продуктова такса е да могат да докажат произхода на торбичките (да е видно от фактурата кой е производителя), както и да съблюдава за наличие на надписи на български език, отпечатани върху всяка опаковка на торбичките, които задължително съдържат: наименование, седалище и адрес на лицето, което пуска на пазара торбичките и обозначение: „торба за многократно използване.“.

Контролните органи при проверка на място на задължените лица проверяват: Заплатена ли е продуктовата такса от задължените лица в ПУДООС за торбички с дебелина под 25 микрона и размери под 390/490 мм, както и притежават ли необходимите обозначения опаковките на торбичките. Издадени ли са първични счетоводни документи за извършените търговски операции от задължените лица и търговските обекти и фигурира ли в тях необходимата информация за произход, брой, вид, дебелина, размер и тегло на пакет на полимерните торбички. Попълва ли се ежемесечно месечна справка-декларация съгласно Приложение 13а към чл. 10а, ал. 1 на Наредбата от задължените лица. Предлагат ли се на външния пазар торбички до 25 микрона и налични ли са документи, с които това да се удостовери.

При проверка на търговските обекти, които използват полимерни торбички, контролните органи проверяват: Предлагат ли се на клиентите торбички до 25 микрона и размери под 390/490 мм. В случай, че се предлагат такива– заплатена ли е продуктова такса за тях от лицето, което ги е пуснало на пазара. Фигурира ли в първичните счетоводни документи за доставка на торбички следната информация: Фирма-доставчик/производител, брой доставени торбички, дебелина на торбичките и размер на торбичките. За нарушителите Законът за управление на отпадъците предвижда имуществена санкция в размер от 3 000 до 10 000 лв.

„Полимерна торбичка” е торбичка за пазаруване с дръжка, или друг способ за захващане, произведена изцяло или частично от полимерни материали, използвана от потребителите за държане и пренасяне на стоки.”

"Продуктова такса" е такса по смисъла на чл. 59, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците, която се заплаща за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Най-често задавани въпроси и отговори за полимерните торбички: Тук.