РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността мл. експерт
08/02/2021

 

СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Младши експерт в административно звено - дирекция „Контрол на околната среда”, направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти“

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Велин Петров Пантелеев
2. Радка Иванова Митева
3. Диляна Иванова Георгиева
4. Красимира Вълчева Кирева
5. Силвана Недялкова Делчева
6. Ваня Георгиева Николова
7. Деляна Ангелова Железанова
8. Антония Иванова Толумбаджиева
9. Златина Динкова Костадинова
10. Яна Начева Ковачева-Георгиева
11. Кремена Димчева Колева
12. Мария Недялкова Панева
13. Мирослава Пенкова Младенова

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 19.02.2021 г. от 10,00 часа в сградата на РИОСВ – гр. Хасково на адрес: ул. “Добруджа” № 14, ет. 5 за провеждане на втората част от конкурса– решаване на тест.

Необходимо е кандидатите да носят със себе си документ за самоличност и предпазна маска.

1. Нормативни документи:
•    Закон за опазване на околната среда
•    Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
•    Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
•    Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

2. Система за определяне на резултатите
Съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал теста, както следва:
1.Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.
2.Определя време за решаване на теста – 60 минути.
Въпросите от теста са от затворен тип и са петнадесет (15) на брой, като от посочените възможни отговори само един е верен. Кандидатите отбелязват с “Х” или „ограждат“ верния според тях отговор.
Не се допускат зачертаване и корекция на вече даден отговор – автоматично ще се счита за грешен.  
3.Решаване на теста и неговото оценяване:
Решените тестове ще се оценяват по петстепенна скала, по възходящ ред от 1 до 5, като за успешно издържал теста ще се счита този кандидат, който е отговорил правилно на минимум 10 от зададените въпроси. Тези кандидати ще бъдат оценени с оценка 4 и ще бъдат допуснати до участие в интервю.
Кандидатите с повече от 10 правилни отговора ще бъдат оценени, като за всеки един верен отговор над 10 ще получат допълнително по 0,20 точки и така крайната максимална оценка за 15 верни отговора ще съответства на оценка 5.
4. До участие в интервюто се допускат кандидатите, които са допуснали до пет (5) грешки – (10 верни отговора от общо 15). Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 15 от 15 възможни.
5. Полученият резултат се трансформира в балова оценка, като се умножи по коефициент четири (4).
Кандидатите, постигнали резултат над минималния, се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервю.
По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири).   
Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 5 (пет).
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

Не се допускат до конкурс следните кандидати:
1. Петя Андреева Андонова – основание за недопускане - подаденото заявление за участие в конкурса не съответства на обявената длъжност.

Председател на конкурсната комисия:
……………….
/п/