РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

55 проверки извършиха през февруари експерти от РИОСВ - Хасково
13/03/2007

     55 са проверените фирми, дружества и предприятия от експертите на РИОСВ – Хасково през изминалия месец. Дадените предписания са 13.

      На кмета на град Момчилград, област Кърджали е дадено предписание за почистване на нерегламентирано сметище в село Равен по жалба за натрупването на строителни, битови и животински отпадъци на територията на населеното място. Предписано е още отпадъците да се депонират на място, определено за целта и недопускане на повторно замърсяване.

     При неизпълнение в посочения от експертите срок, Законът за опазване на околната среда (ЗООС) предвижда  налагане на санкция в размер от 2 000 до 20 000 лева.

      На четири фирми в региона е предписано да предоставят в РИОСВ – Хасково планове за управление на разтворители до края на март. Плановете се изготвят съгласно наредбата за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух от фирми, употребяващи разтворители в определени инсталации. Едни от тях са ателиетата за химическо чистене, предприятията за производство на олио и нанасянето на покрития.

     Законът за чистотата на атмосферния въздух предвижда глоба в размер на 15 000 лева за неизпълнение на даденото предписание и неспазване на посочените срокове.

       Акт за работа без разрешително по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците е съставен на собственика на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, работеща на територията на град Кърджали.