РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013

Обявление за провеждане на конкурс
20/01/2021

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и заповед на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково, в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за заемане на длъжността
    
1.За длъжността /служебно правоотношение/:
Младши експерт – 1 щатна бройка, дирекция „Контрол на околната среда“, направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти“
Минимални и специфични изисквания, които са предвидени в нормативните актове за заемане на  съответната длъжността:
- кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от Закона за държавния служител;
 -минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование – „професионален бакалавър по...“;
- области на висшето образование – съгласно ПМС №125/24.06.2002 г.;
- професионални направления -  съгласно ПМС №125/24.06.2002 г.;
- минимален професионален опит – 0 години/не се изисква ;
- ранг/специфично наименование – V младши ранг;
2.Основни задачи на експерта са:
- Превантивен, текущ и последващ контрол на инсталации и съоръжения за определените в ЗООС категории промишлени дейности, за които се изисква издаване на комплексно разрешително;
- Провеждане на процедури за определяне на превантивни и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични щети в случаите, когато компетентен орган е РИОСВ;
- Координира и участва в процедурите по издаване, преразглеждане и изменение на комплексни разрешителни;
- Организира, координира и извършва проверки по изпълнението условията в издадените комплексни разрешителни;
- Проверява и верифицира изготвените годишни доклади по околна среда;
3.Начин на провеждане на конкурса:
-   решаване на тест, който включва въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността;
-    интервю;
4.Необходими документи:
-  Писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №3 към чл.17 ал.2 от НПКПМДСл.;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл.;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие на такъв);
5.Място и срок на подаване на документи: Документите могат да бъдат подавани лично или чрез пълномощник в 10 дневен срок от публикуване на обявлението на адрес гр. Хасково, ул.”Добруджа”14, всеки работен ден на „Фронт офис”. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: [email protected], като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
6.Списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде публикувана на интернет страницата на Инспекцията
7.Минимален размер на основната заплата за длъжността – 650 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Обявата е публикувана на 20.01.2021г.
- Регистъра по чл.61, ал. 1 от Закона за администрацията http://iisda.government.bg/
- Специализиран сайт за работа https://www.jobs.bg/
- Интернет страницата на РИОСВ-Хасково www.riosv-hs.org

инж. Т. АТАНАСОВА  /п/
Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково