РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

До операторите на инсталации, които използват разтворители в своята дейност!
18/01/2021


В връзка с изискванията на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7)

Операторите извършващи дейности с употреба на разтворители е необходимо:
В срок до 31.03.2021 г. 
да представят в РИОСВ-Хасково информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за календарната 2020 г.

Формата на информацията за консумацията и количеството вложени разтворители по чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 може да изтеглите от
тук. 

В случаите, когато се превишават Праговите стойности за консумация на разтворители (ПСКР) за съответната категория дейност, операторът следва да изготви и представи в РИОСВ-Хасково на хартиен и електронен носител  План за управление на разтворителите.

На адрес: http://pdbase.government.bg/los-raztvoriteli/S_rakovodstva.jsp са публикувани Секторни ръководства за отделните категории дейности по Наредба № 7. които са утвърдени със заповед на Министъра на околната среда и водите и следва да се използват при изготвянето на Плановете за управление на разтворителите.

В изпълнение на изискванията на Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  (Наредбата) е необходимо:

Фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или  „Авторепаратурни продукти съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2, чл. 7 и чл. 9 от Наредбата, най-късно до 31.03.2021 г. да представят информация в РИОСВ–Хасково, за количествата продукти за нанасяне на  покрития, пуснати на пазара или употребени през 2020 г. по  Приложение № 3 и Приложение № 6.