РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

До операторите, използващи флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества!
Съобщение
18/01/2021


До 15 февруари 2021г. е крайният срок за представяне на годишните отчети от ползвателите и операторите на стационарни хладилни и климатични системи.

Докладване на използваните флуорирани парникови газове (ФПГ) от оператори, ползватели, дистрибутори:

В срок до 15 февруари на всяка година всички лица, които внасят, изнасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества, следва да представят в РИОСВ– Хасково годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове. Информацията обхваща периода 01.01 – 31.12. 2020г.

15 февруари 2021г. е крайният срок за предоставяне в РИОСВ - Хасково на необходимата информация за 2020 година, като се използват следните форми за отчетност, които могат да се изтеглят от тук:

-   за оператори – Приложение №9
-   за ползватели –
Приложение №7

-   за дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, което не е херметически затворено – Приложение № 6.
-   за дистрибутори на флуорсъдържащи парникови газове– 
Приложение №5

-    по отношeние на докладването за веществата, които нарушават озоновия слой (ВНОС), операторите имат право да изберат формата, в която да докладват (по старите таблици или по новите).

Данните от докладването са необходими за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2020 г.
За лицата, които не представят в срок информацията за тези вещества Закона за чистотата на атмосферния въздух предвижда глоба от 500 до 2000 лева, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева.

Ново: Останете в бизнеса: Спрете да използвате R-404A / R-507A!

Ново: Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 99 от 20 ноември 2020 г. има изменение на Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Обн. ДВ, бр. 20 от 7 март 2017 г., изм. ДВ, бр. 46 от 1 юни 2018 г., изм и доп. ДВ, бр. 99 от 20 ноември 2020 г.) и в отчета количествата да се закръгляват до третия знак след десетичната запетая.

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, което не е херметически затворено, създават и поддържат документация с информация относно продаденото оборудване със следните данни:


Наименование, адрес, телефон и ЕИК/БУЛСТАТ на лицето, закупило оборудването; 2. Вид и брой на закупено оборудване; флуорсъдържащи парникови газове, с които е заредено – вид и количество в килограми; 3. Наименование на лицето, извършило монтажа на оборудването, и номер на неговия документ за правоспособност. Гореизброената документация се съхранява от дистрибуторите най – малко пет години.