РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково извърши 75 проверки през декември
06/01/2021


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през декември извърши 75 проверки на 74 обекта. Дадени са 15 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 8 акта, наложена е 1 санкция и са издадени 8 наказателни постановления за 8400 лв.  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 8 247 лв.

Актове по Закона за водите са съставени на млекопреработвателно предприятие и на завод за производство на хидравлични цилиндри в Джебел, както и на минно-преработвателно предприятие и на предприятие за добив и преработката на нерудни полезни изкопаеми в Кърджали. Два акта са съставени на физическо лице, затова че не са регистрирани в РИОСВ Хасково два екземпляра от вида голям ястреб и мишелов на Харис в 15 дневен срок от придобиването им, попадащ под разпроредбите на ЗБР. Два акта са съставени за реализация на инвестиционни предложения без проведена процедура по реда на ЗБР.

Издадени са наказателни постановления на млекопреработвателно предприятие за неспазване на емисионните норми за производствени отпадъчни води изпускани в канализационните системи за 1000 лв. и на консервна фабрика за неизвършване на собствени периодични измервания на емисиите на отпадъчни газове за 500 лв., и двете в Хасково. Издадено е наказателно постановление за 500 лв. на Община Момчилград за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на ПСОВ в с.Прогрес. С 500 лв. е глобен земеделски производител за неспазване на условие от Решения по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони. Две физически лица са глобени с по 200 лв. за изменение на инвестиционни предложения без съгласуване. За отглеждане на есетрови риби без проведена процедура по реда на ЗООС с 5000 лв. е глобено рибно стопанство. Издадено е наказателно постановление и за реализация на инвестиционнио предложение без проведени процедури по оценка за съвместимост на стойност 500 лв.

На завод за каучукови и пластмасови съединения в Кърджали е наложена санкция за неспазване на определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения.

В резултат на осъществения контрол през месеца са почистени излезли от употреба гуми в района на „Кекличевото стопанство“ в земл. на гр.Хасково и излезли от употреба МПС, съхранявани извън границите на регламентирана площадка в Кърджали. Също така са почистени отпадъци от ЗМ „Находище на венерин косъм“, където е поставена табела за забрана изхвърлянето на битови отпадъци. На „Зеления“ телефон през последния месец на годината са постъпили 5 сигнала.