РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ - Хасково извърши 138 проверки през октомври
04/11/2020


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през октомври извърши 138 проверки на 132 обекта. Дадени са 20 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 18 акта, наложена е 1 санкция и са издадени 5 наказателни постановления за 9600 лв.  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 838 лв.

Съставени са 13 акта за разораване на пасища в защитени зони, което е в нарушение на забрани от заповедите за обявяването им. Актове са съставени на Общините Харманли и Момчилград за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на ПСОВ в селата Бисер и Прогрес. Акт е съставен на консервна фабрика в Хасково за неизвършване на собствени периодични измервания на емисиите на отпадъчни газове. Два акта са съставени още за изменение на инвестиционно предложение без съгласуване и за отглеждане на есетрови риби без проведена процедура по ЗООС. 

Издадено е наказателно постановление за 5000 лв. на завод за производство на каучукови, пластмасови и метални съединения в Кърджали, поради неспазване на емисионните норми, съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Издадени са 2 наказателни постановления по 2000 лв. на физически лица за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и за неизпълнение на предписание за почистване на излезли от употреба гуми и предаването им на лице, притежаващо документ съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

С 500 лв. е глобено млекопреработвателно предприятие в Джебел за неподдържане на пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. Издадено е наказателно постановление и за реализация на инвестиционно предложение в защитени зони, без проведена процедура по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). За неспазване на определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения е наложена санкция в размер на 1582 лв. на месопреработвателно предприятие в с. Вълкович, общ. Джебел.

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 4 нерегламентирани сметища в региона. На „Зеления“ телефон" са постъпили 9 сигнала, два от които за бедстващи защитени видове птици – сокол и сова, които са изпратени за лечение в Спасителния център за живи животни в Ст. Загора.