РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ - Хасково извърши 138 проверки през октомври
04/11/2020


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през октомври извърши 138 проверки на 132 обекта. Дадени са 20 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 18 акта, наложена е 1 санкция и са издадени 5 наказателни постановления за 9600 лв.  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 838 лв.

Съставени са 13 акта за разораване на пасища в защитени зони, което е в нарушение на забрани от заповедите за обявяването им. Актове са съставени на Общините Харманли и Момчилград за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на ПСОВ в селата Бисер и Прогрес. Акт е съставен на консервна фабрика в Хасково за неизвършване на собствени периодични измервания на емисиите на отпадъчни газове. Два акта са съставени още за изменение на инвестиционно предложение без съгласуване и за отглеждане на есетрови риби без проведена процедура по ЗООС. 

Издадено е наказателно постановление за 5000 лв. на завод за производство на каучукови, пластмасови и метални съединения в Кърджали, поради неспазване на емисионните норми, съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Издадени са 2 наказателни постановления по 2000 лв. на физически лица за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и за неизпълнение на предписание за почистване на излезли от употреба гуми и предаването им на лице, притежаващо документ съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

С 500 лв. е глобено млекопреработвателно предприятие в Джебел за неподдържане на пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. Издадено е наказателно постановление и за реализация на инвестиционно предложение в защитени зони, без проведена процедура по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). За неспазване на определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения е наложена санкция в размер на 1582 лв. на месопреработвателно предприятие в с. Вълкович, общ. Джебел.

В резултат на осъществения контрол, през месеца са почистени 4 нерегламентирани сметища в региона. На „Зеления“ телефон" са постъпили 9 сигнала, два от които за бедстващи защитени видове птици – сокол и сова, които са изпратени за лечение в Спасителния център за живи животни в Ст. Загора.