РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Важно: Във връзка с изменение на Наредба №2 за класификация на отпадъците
28/10/2020

ВАЖНО

Във връзка с изменение на Наредба №2 за класификация на отпадъците

Информация относно комплексна услуга, касаеща заверяване на Работен лист за класификация на отпадъците - подгрупа 18 01

Дължимата държавна такса по чл. 8, ал. 3 от Наредба №2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн. в ДВ бр. 66 от 2014 г., с посл. изм и доп. ДВ бр. 86 от 06.10.2020 г. ), може да бъде платена по банков път по сметката на съответното РЗИ:

РЗИ - Хасково
IBAN:  BG13 UBBS 8888 3137 5286 01
BIC:     UBBS BGSF
Банка: ОББ АД – Хасково

РЗИ - Кърджали
IВАN  ВG74 SOМВ 913031 50879901
ВIС  SOМВВGSF

За повече информация: Тук.

Съгласно чл. 28 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето (Загл. доп. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.), таксата е в размер на 43 лв. (четиридесет и три лева).

Забележка: При плащане по банков път задължително следва да се посочва основание за плащането - „Издаване на становище за класификация на отпадъци“.