РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково извърши 141 проверки през юли
06/08/2020

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец юли извърши 141 проверки на 133 обекта. Дадени са 40 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 5 акта, наложена е една санкция и са издадени 4 наказателни постановления за 44 500 лв.  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 6187 лв.

Съставен е акт на Община Маджарово за неизпълнение на дадено предписание за почистване на нерегламентирано сметище в с. Сеноклас. Съставен е акт на незаконна площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Кърджали. Както и на физическо лице за неизпълнение на предписание за прекратяване на незаконно третиране на ИУМПС. Акт е съставен на Завод за производство на хидравлични цилиндри в гр. Джебел, затова че не са предприети мерки за срещу замърсяване на водите на дере от аварийна ситуация. Съставен е акт и на транспортна фирма от Димитровград за тренспортиране на отпадъци, без регистрационен документ.
 
Издадено е наказателно постановление за 30 000 лв. на Община Кърджали, затова че в качеството си на собственик на Регионално депо за неопасни отпадъци не е направила две поредни месечни отчисления за месеците ноември и декември 2019г. съгл. Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Две наказателни постановления по 7 000 лв. са издадени и на превозвачи за транспортиране на контейнери с отпадъци  без регистрационен документ, съгл. ЗУО. С 500 лв. е глобена и фирма за неподдържане на пречиствателни съоръжения в техническа и експлоатационна изправност. Наложена е санкция на Завод за производството на каучукови, пластмасови и метални съединения в Кърджали за неспазване на определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения.

През юли на „Зеления“ телефон на РИОСВ Хасково са постъпили 31 сигнала, 17 от които за бедстващи защитени видове птици и животни- 10 щъркела, 3 сови, 1 керкенез, 1 кукумявка и 2 прилепа. Нуждаещите се от грижи са изпратени за лечение или доотглеждане в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора. През месеца са почистени две нерегламентирани сметища на територията на област Хасково.