РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Значителни превишения на нормите за състоянието на водите са установени от проби на заустване на “Неохим“ АД
29/07/2020

 

Взетите вчера проби в точката на заустване на Северния колектор на „Неохим“ АД"  в река Марица са установени значителни превишения на Индивидуалните емисионни ограничения по Комплексно разрешително № 8-Н1/2015 г. Превишенията по показателите са по показатели: азот нитритен- около 358 пъти, азот нитратен- около 10 пъти, азот амониев- около 2 пъти и електропроводимост- около 2 пъти,  както и превишение на показателя Химично потребление на кислород-  около 2,2.

В пункта „Река Марица преди заустване на Северен колектор на Неохим АД” са установени незначително превишаване на нормата за добро състояние по показател ортофосфати-превишение 1,2 пъти.

В пункта „Река Марица след заустване на Северен колектор на Неохим АД” са установени превишавания на нормите за добро състояние по няколко показателя: азот нитратен- с около 1,17 пъти, азот нитритен- с около 24 пъти, общ азот с около 1,5 пъти, ортофосфати- около 1,13 пъти и общ фосфор като фосфор с около 1,12 пъти.

Измерените стойности в река Марица след заустване на Северния колектор на „Неохим“ АД са значително по-ниски от тези в точката на заустване на Северния колектор, което е следствие на разреждане на водата.

В пункт „Река Марица гр. Симеоновград, мост за град Стара Загора” се констатира превишаване на нормите за добро състояние по азот нитритен с 10 пъти  и за ортофосфати превишението е около 1,32 пъти.

Басейнова дирекция Източнобеломорски район ще продължи да извършва пробовземания и анализи по поречието на река Марица, като резултатите от тях ще бъдат оповестени на сайта на БД ИБР.

БД ИБР