РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регионалната екоинспекция провери 100 обекта през месец май
Почистени са 22 нерегламентирани сметища
05/06/2020

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец май извърши 101 проверки на 100 обекта. Дадени са 20 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 2 акта и са издадени 9 наказателни постановления на обща стойност 5600 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 20 963 лв.

Издадени са 4 наказателни постановления по 1000 лв. на ВиК Хасково,  канализационни системи в Харманли, Любимец, Симеоновград и Ивайловгград, затова че не са спазени определените в разрешителните за заустване индивидуални емисионни ограничения. Две наказателни постановления по 500 лв. са издадени и на ВиК Кърджали, канализационни системи  в Джебел и Крумовград за осъществяване на дейност без изградени ГПСОВ. С по 200 лв. са глобени две предприятия за производство на хидравлични цилиндри в Джебел, поради това че не са извършили собствени периодични измервания (СПИ) на инсталации, източници на емисии на летливи органични съединения (ЛОС) в атмосферния въздух. За реализация на инвестиционни предложения без проведени процедури е съставен акт и е издадено наказателно постановление за 200 лв. на две  физически лица. Акт е съставен и на Община Кърджали, поради неизвършвани собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества на Регионалния център за управление на отпадъците (РЦУО).

През месеца бяха извършени проверки на 34 лечебни заведения за болнична помощ, центрове за спешна помощ и самостоятелни медико-диагностични и технически лаборатории, предвид разрастващата се епидемия от Covid-19, по време на които не са установени лечебни заведения и лаборатории без сключени писмени договори с лица притежаващи съответния документ за обезвреждането на опасните отпадъци, образувани от дейността им съгл. ЗУО.  През май бяха извършени проверки и по дадените предписания до общините, във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите за почистване на нерегламентирани замърсявания, включително на речните легла и прилежащите им територии, попадащи в териториалния обхват на съответните общини. Проверени са всичките 17 общини на територията, контролирана от РИОСВ Хасково, като не са констатирани замърсявания в проверените участъци.

За периода са почистени 22 нерегламентирани сметища в региона. През месеца на „Зеления телефон“ са постъпили 7 сигнала.