РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково издаде 20 наказателни постановления през март и април
05/05/2020


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месеците март и април извърши 98 проверки на 95 обекта. Дадени са 47 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 10 акта, наложени са 2 санкции и са издадени 20 наказателни постановления на обща стойност 63700 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 23709,98 лв.

През месец март са съставени 3 акта и са издадени 13 наказакелни постановления. Два акта са съставени на ВиК- Кърджали, канализационни системи в Джебел и  Крумовград за осъществяване на дейности без изградена Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Акт е съставен и на Община Кърджали за незаплащане на отчисления за количествата депонирани отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО). На Общината е издадено и наказателно постановление за 10 000 лв. за неизпълнение на изискванията по условие от Комплексното разрешително и превишаване на  разрешения капацитет за депониране на отпадъци в клетка №1 на Регионалния център за управление на отпадъците (РЦУО).

Издадено е наказателно постановление за 7000 лв. на ТЕЦ в Димитровград за неизпълнение на условие за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на депо за неопасни отпадъци. С 3000 лв. е глобена площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Хасково за нарушаване на реда за извършване на операциите по разкомплектоване, съгласно Наредбата за ИУМПС. Наказателно постановление по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за 3 000 лв. е издадено на предприятие за добив и преработка на златосъдържащи руди в Кърджали. За непредоставяне на документи, относно отчета за дейностите с отпадъци с 2 000 лв. е глобен завод за малц в Хасково. Издадени са 2 наказателни постановления на цех за обработка и монтаж на каучукови и пластмасови съединения в Крумовград за наднормени нива на шума в околната среда и за изпускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух за 3 000 лв. и за 500 лв. Глобено е физическо лице от Хасково с 4000 лв. за извършване на незаконно съхранение на излезли от употреба МПС. На друго физическо лице за нерегламентиран превоз на отпадъци е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) и е издадено наказателно  постановление за 1500 лв.  За нарушения на забраните в заповед за обявяване на защитена зона са глобени 3 физически лица по 150 лв. и един едноличен търговец с 250 лв. Наложена е и месечна санкция за 5787 лв. на завод за азотни торове в Димитровград, поради не спазване на определените в Комплексното разрешително индивидуални емисионни ограничения в заустваните отпадни води.

През април са съставени 7 акта и са издадени 7 наказателни постановления. Съставени  са 2 акта на предприятия за производство на хидравлични цилиндри в Джебел, поради това че не са извършили собствени периодични измервания (СПИ) на инсталации, източници на емисии на летливи органични съединения (ЛОС) в атмосферния въздух. Съставени са 4 акта на ВиК, канализационни системи в Ивайловград, Харманли, Любимец и Симеоновград, за неспазване на определените в разрешителните за заустване индивидуални емисионни ограничения. За изграден обект- мандра без издаден краен административен акт съгласно ЗООС е съставен акт на физическо лице.

Издадено е наказателно постановление за 500 лв. на Община Крумовград, поради неподдържане на ПСОВ в кв. "Изгрев" в техническа и експлоатационна изправност. С 500 лв. за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на пречиствателните съоръжения е глобена и винарска изба в Свиленград. С 10 000 лв. е глобен завод за каучукови и пластмасови съединения за автомобили в Кърджали, поради неизвършена регистрация на натриев хидроксид, съгласно изискванията на Регламент REACH. С 2000 лв. е глобена площадка в Кърджали за неизпълнение на предписание за прeкратяване на нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС. С 2000 лв. за нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС е глобено и физическо лице от Димитровград. Издадени са 2 наказателни постановления по 7000 лв. на фирми за приемане и предаване на производствени отпадъци без да притежават необходимия регистрационен документ съгласно ЗУО. Наложена е санкция на пивоварен завод за неспазване на определените в Комплексното разрешително индивидуални емисионни ограничения.

За периода са почистени нерегламентирани сметища в гориста местност край Хасково на изхода за Кърджали; в землищата на селата  Брод и Крепост, общ. Димитровград, Узунджово и Конуш, общ. Хасково и Царева поляна, общ. Стамболово. 

На „Зеления“ телефон през март и април са постъпили 15 сигнала.