РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково издаде 20 наказателни постановления през март и април
05/05/2020


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месеците март и април извърши 98 проверки на 95 обекта. Дадени са 47 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 10 акта, наложени са 2 санкции и са издадени 20 наказателни постановления на обща стойност 63700 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 23709,98 лв.

През месец март са съставени 3 акта и са издадени 13 наказакелни постановления. Два акта са съставени на ВиК- Кърджали, канализационни системи в Джебел и  Крумовград за осъществяване на дейности без изградена Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Акт е съставен и на Община Кърджали за незаплащане на отчисления за количествата депонирани отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО). На Общината е издадено и наказателно постановление за 10 000 лв. за неизпълнение на изискванията по условие от Комплексното разрешително и превишаване на  разрешения капацитет за депониране на отпадъци в клетка №1 на Регионалния център за управление на отпадъците (РЦУО).

Издадено е наказателно постановление за 7000 лв. на ТЕЦ в Димитровград за неизпълнение на условие за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на депо за неопасни отпадъци. С 3000 лв. е глобена площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Хасково за нарушаване на реда за извършване на операциите по разкомплектоване, съгласно Наредбата за ИУМПС. Наказателно постановление по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за 3 000 лв. е издадено на предприятие за добив и преработка на златосъдържащи руди в Кърджали. За непредоставяне на документи, относно отчета за дейностите с отпадъци с 2 000 лв. е глобен завод за малц в Хасково. Издадени са 2 наказателни постановления на цех за обработка и монтаж на каучукови и пластмасови съединения в Крумовград за наднормени нива на шума в околната среда и за изпускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух за 3 000 лв. и за 500 лв. Глобено е физическо лице от Хасково с 4000 лв. за извършване на незаконно съхранение на излезли от употреба МПС. На друго физическо лице за нерегламентиран превоз на отпадъци е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) и е издадено наказателно  постановление за 1500 лв.  За нарушения на забраните в заповед за обявяване на защитена зона са глобени 3 физически лица по 150 лв. и един едноличен търговец с 250 лв. Наложена е и месечна санкция за 5787 лв. на завод за азотни торове в Димитровград, поради не спазване на определените в Комплексното разрешително индивидуални емисионни ограничения в заустваните отпадни води.

През април са съставени 7 акта и са издадени 7 наказателни постановления. Съставени  са 2 акта на предприятия за производство на хидравлични цилиндри в Джебел, поради това че не са извършили собствени периодични измервания (СПИ) на инсталации, източници на емисии на летливи органични съединения (ЛОС) в атмосферния въздух. Съставени са 4 акта на ВиК, канализационни системи в Ивайловград, Харманли, Любимец и Симеоновград, за неспазване на определените в разрешителните за заустване индивидуални емисионни ограничения. За изграден обект- мандра без издаден краен административен акт съгласно ЗООС е съставен акт на физическо лице.

Издадено е наказателно постановление за 500 лв. на Община Крумовград, поради неподдържане на ПСОВ в кв. "Изгрев" в техническа и експлоатационна изправност. С 500 лв. за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на пречиствателните съоръжения е глобена и винарска изба в Свиленград. С 10 000 лв. е глобен завод за каучукови и пластмасови съединения за автомобили в Кърджали, поради неизвършена регистрация на натриев хидроксид, съгласно изискванията на Регламент REACH. С 2000 лв. е глобена площадка в Кърджали за неизпълнение на предписание за прeкратяване на нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС. С 2000 лв. за нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС е глобено и физическо лице от Димитровград. Издадени са 2 наказателни постановления по 7000 лв. на фирми за приемане и предаване на производствени отпадъци без да притежават необходимия регистрационен документ съгласно ЗУО. Наложена е санкция на пивоварен завод за неспазване на определените в Комплексното разрешително индивидуални емисионни ограничения.

За периода са почистени нерегламентирани сметища в гориста местност край Хасково на изхода за Кърджали; в землищата на селата  Брод и Крепост, общ. Димитровград, Узунджово и Конуш, общ. Хасково и Царева поляна, общ. Стамболово. 

На „Зеления“ телефон през март и април са постъпили 15 сигнала.