РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 27.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Публикуван е годишният регионален доклад на РИОСВ- Хасково за 2019 г.
24/04/2020

 

През 2019г. експертите от РИОСВ- Хасково са проверили 1054 обекта и са извършили 1373 проверки, от които 817 планирани и 556 извънредни. За същия период са издадени 65 наказателни постановления на стойност 112 950 лв., съставени са 67 акта и са наложени 11 санкции.

През 2019г. се затвърди установената тенденция за намаляване броя на превишенията и регистрираните средногодишни концентрации на фини прахови частици (ФПЧ10), сочи годишният доклад на РИОСВ Хасково. През годината са регистрирани следните превишения на средноденонощната норма (СДН) по пунктове, както следва:
- в АИС “Раковски” в гр. Димитровград– 17 бр.
- в АИС “Студен Кладенец” в гр. Кърджали– 22 бр.
- в ръчен пункт “РИОСВ –Хасково” в гр. Хасково–36 бр.

Нормативно се допускат не повече от 35 превишения в рамките на една календарна година. През 2019 г. и за трите града измерените средногодишни концентрации на ФПЧ10 са по-ниски  от  средногодишна  норма  от  40  μg/m3. Броят  на  регистрираните  превишения  на средноденонощната норма (СДН) от 50 μg/m3 е намалял наполовина. Постигнато е пълно спазване на нормативните изисквания за качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Димитровград и Кърджали, а за Хасково превишенията на СДН са само с едно над допустимите 35 бр./г.

През 2019 г. от АИС “Раковски” са регистрирани 4 превишения на пределната стойност (ПС) за средночасовата норма (СЧН) от 350 μg/m3 за  серен  диоксид, което е много  по-малко  от допустимия  брой  от 24  стойности за една календарна  година. В останалите два пункта- пункт “РИОСВ–Хасково” и АИС “Студен Кладенец” не са регистрирани  превишения на  регламентираните  норми за допустими емисии (НДЕ) за серен диоксид.

За резултатите от контролната дейност по направления и състоянието на околната среда в региона, може да се запознаете от Регионалния годишен доклад на РИОСВ- Хасково за състоянието на околната среда през 2019г., който е публикуван в сайта на инспекцията и е на разположение на обществеността: ТУК!