РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 19.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Публикуван е годишният регионален доклад на РИОСВ- Хасково за 2019 г.
24/04/2020

 

През 2019г. експертите от РИОСВ- Хасково са проверили 1054 обекта и са извършили 1373 проверки, от които 817 планирани и 556 извънредни. За същия период са издадени 65 наказателни постановления на стойност 112 950 лв., съставени са 67 акта и са наложени 11 санкции.

През 2019г. се затвърди установената тенденция за намаляване броя на превишенията и регистрираните средногодишни концентрации на фини прахови частици (ФПЧ10), сочи годишният доклад на РИОСВ Хасково. През годината са регистрирани следните превишения на средноденонощната норма (СДН) по пунктове, както следва:
- в АИС “Раковски” в гр. Димитровград– 17 бр.
- в АИС “Студен Кладенец” в гр. Кърджали– 22 бр.
- в ръчен пункт “РИОСВ –Хасково” в гр. Хасково–36 бр.

Нормативно се допускат не повече от 35 превишения в рамките на една календарна година. През 2019 г. и за трите града измерените средногодишни концентрации на ФПЧ10 са по-ниски  от  средногодишна  норма  от  40  μg/m3. Броят  на  регистрираните  превишения  на средноденонощната норма (СДН) от 50 μg/m3 е намалял наполовина. Постигнато е пълно спазване на нормативните изисквания за качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Димитровград и Кърджали, а за Хасково превишенията на СДН са само с едно над допустимите 35 бр./г.

През 2019 г. от АИС “Раковски” са регистрирани 4 превишения на пределната стойност (ПС) за средночасовата норма (СЧН) от 350 μg/m3 за  серен  диоксид, което е много  по-малко  от допустимия  брой  от 24  стойности за една календарна  година. В останалите два пункта- пункт “РИОСВ–Хасково” и АИС “Студен Кладенец” не са регистрирани  превишения на  регламентираните  норми за допустими емисии (НДЕ) за серен диоксид.

За резултатите от контролната дейност по направления и състоянието на околната среда в региона, може да се запознаете от Регионалния годишен доклад на РИОСВ- Хасково за състоянието на околната среда през 2019г., който е публикуван в сайта на инспекцията и е на разположение на обществеността: ТУК!