РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 17.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

ВАЖНО: До всички лица, извършващи дейности по Регламент №1013/2006г., относно превози за или внос в Република България на отпадъци, за които не се изисква нотификация!
06/04/2020

 

Във връзка с изменение и допълнение на Наредба №1 от 4 юни 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ. бр.51/2014г, изм. и доп. бр.30/31.03.2020г./, Ви уведомяваме за следните нови регламентирани задължения:

Съгласно чл. 22, ал.4 от Наредба №1/2014г. /изм. и доп. ДВ. бр. 30 от 31.03.2020г./ лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент №1013/2006г. и получателите на отпадъци в случаите, за които не се изисква нотификация, са задължени да изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща /за РИОСВ – Хасково [email protected]/ не по-късно от деня на натоварване, копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент №1013/2006г., подписан в поле 12.

Съгласно чл. 22, ал.5 от Наредбата, в случай на превози на отпадъци от хартия и картон /с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01/, класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент /ЕО/ №1013/2006г., или на пластмасови опаковки /с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39/, класифицирани с код В3010 от Приложение III на Регламент /ЕО/ №1013/2006г., лицата по ал.4, заедно с Приложение VII на Регламент /ЕО/ №1013/2006г., изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща /за РИОСВ – Хасково [email protected]/ не по-късно от деня на натоварване Декларация по образец, съгласно Приложение №51, с която декларират, че в състава на транспортираните пластмасови и хартиени отпадъци, съдържанието на други материали, примеси и замърсители, не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.

Според чл.22, ал. 6 от Наредбата, в случай че при проверка от страна на контролните органи по чл. 116 от ЗУО се установи, че не е спазено изискването за състава на транспортираните отпадъци по ал. 5 и съдържанието на други материали, примеси или замърсители в конкретна пратка надхвърля десет тегловни процента, превозът се класифицира като незаконен по смисъла на чл. 2, параграф 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.

Приложения:

ДЕКЛАРАЦИЯ Приложение № 51 към чл. 22, ал. 5

DECLARATION Annex 51 to art. 22, para. 5