РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Проведе се първото регионално събитие по проект "Знания за Натура 2000"
30/11/-0001

 

Първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Кърджали се проведе на 6 февруари, а за област Хасково на 17 февруари 2020г.

Актуалната тема „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ– Хасково: Областна и Общинска администрация, Националната служба за съвети в земеделието, Областна дирекция „Земеделие“, Държавен фонд „Земеделие“, Областния информационен център, държавните горски стопанства и Регионалната дирекция по горите, РИОСВ, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, ловно-рибарски дружества, сдружения на бизнеса и браншови организации, местни инициативни групи, природозащитни и граждански организации.

Събитията бяха открити от Любомир Дайновски, директор на дирекция „Превантивна дейност“ към РИОСВ– Хасково. Той направи ретроспекция на процеса на определяне на мрежата Натура 2000 в България и предизвикателствата, пред които са били изправени местните общности по пътя на приемане и спазване на задълженията, произтичащи от природозащитните директиви. Той изрази своята убеденост, че единствено чрез съвместните усилия на администрациите, бизнеса и обществото може да се постигне добро управление на мрежата Натура 2000 на регионално ниво. Именно това е и логиката на новия подход за управление на Натура 2000 в България.

Последваха презентации на тема: „Правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000“, „Отговорности на Комитетите на заинтересованите страни“ и „Документът за целите на Натура 2000“.

По време на заключителната дискусия участниците се обединиха около разбирането, че информацията за находищата на видовете и природните местообитания, както и тяхното състояние, е ключова за правилното определяне на мерките за опазването им. Участието в Комитетите на заинтересованите страни следва да е на доброволен принцип, но е необходима сериозна подкрепа и организация от страна на РИОСВ– Хасково, за да може заседанията на Комитета да бъдат провеждани с необходимата честота и ефективност. Новият подход за управление е добре структуриран и позволява хоризонтално прилагане на политиката за Натура 2000 в останалите политики на ЕС, реализирани на територията на двете области.

В новия управленски подход се предвижда към всяко регионално РИОСВ да бъдат назначени общо 140 специалисти за страната, 13 от които в РИОСВ- Хасково. Техният брой е съобразен с обхвата на територията и общата площ на Натура 2000 към съответния регион. На територията на РИОСВ- Хасково се намира най-голям процент в Натура 2000, извън парковете, в цялата страна, като общата площ на защитените територии е 371 262 хектара. Назначаването на експертите и реализирането на проекта по региони ще стартира след гласуване и влизане в сила на внесения в Министерски съвет Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, който въвежда нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в България и предвижда изграждане на нови структури за управление на мрежата на национално и регионално ниво.

Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите Тук.

Натура 2000 заема централно място в политиката на Европейския съюз за опазване на природата и биологичното разнообразие. Тя представлява мрежа от защитени райони в Европа, създадени в съответствие с Директивата за природните местообитания от 1992 г. Целта на мрежата е да гарантира запазването на най-ценните и застрашени от изчезване естествено срещащи се видове и местата, които те обитават.