РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Проведе се първото регионално събитие по проект "Знания за Натура 2000"
30/11/-0001

 

Първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Кърджали се проведе на 6 февруари, а за област Хасково на 17 февруари 2020г.

Актуалната тема „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ– Хасково: Областна и Общинска администрация, Националната служба за съвети в земеделието, Областна дирекция „Земеделие“, Държавен фонд „Земеделие“, Областния информационен център, държавните горски стопанства и Регионалната дирекция по горите, РИОСВ, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, ловно-рибарски дружества, сдружения на бизнеса и браншови организации, местни инициативни групи, природозащитни и граждански организации.

Събитията бяха открити от Любомир Дайновски, директор на дирекция „Превантивна дейност“ към РИОСВ– Хасково. Той направи ретроспекция на процеса на определяне на мрежата Натура 2000 в България и предизвикателствата, пред които са били изправени местните общности по пътя на приемане и спазване на задълженията, произтичащи от природозащитните директиви. Той изрази своята убеденост, че единствено чрез съвместните усилия на администрациите, бизнеса и обществото може да се постигне добро управление на мрежата Натура 2000 на регионално ниво. Именно това е и логиката на новия подход за управление на Натура 2000 в България.

Последваха презентации на тема: „Правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000“, „Отговорности на Комитетите на заинтересованите страни“ и „Документът за целите на Натура 2000“.

По време на заключителната дискусия участниците се обединиха около разбирането, че информацията за находищата на видовете и природните местообитания, както и тяхното състояние, е ключова за правилното определяне на мерките за опазването им. Участието в Комитетите на заинтересованите страни следва да е на доброволен принцип, но е необходима сериозна подкрепа и организация от страна на РИОСВ– Хасково, за да може заседанията на Комитета да бъдат провеждани с необходимата честота и ефективност. Новият подход за управление е добре структуриран и позволява хоризонтално прилагане на политиката за Натура 2000 в останалите политики на ЕС, реализирани на територията на двете области.

В новия управленски подход се предвижда към всяко регионално РИОСВ да бъдат назначени общо 140 специалисти за страната, 13 от които в РИОСВ- Хасково. Техният брой е съобразен с обхвата на територията и общата площ на Натура 2000 към съответния регион. На територията на РИОСВ- Хасково се намира най-голям процент в Натура 2000, извън парковете, в цялата страна, като общата площ на защитените територии е 371 262 хектара. Назначаването на експертите и реализирането на проекта по региони ще стартира след гласуване и влизане в сила на внесения в Министерски съвет Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, който въвежда нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в България и предвижда изграждане на нови структури за управление на мрежата на национално и регионално ниво.

Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите Тук.

Натура 2000 заема централно място в политиката на Европейския съюз за опазване на природата и биологичното разнообразие. Тя представлява мрежа от защитени райони в Европа, създадени в съответствие с Директивата за природните местообитания от 1992 г. Целта на мрежата е да гарантира запазването на най-ценните и застрашени от изчезване естествено срещащи се видове и местата, които те обитават.