РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Предстои обявяването на нова Защитена местност край село Морянци
29/01/2020

 

В Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и в РИОСВ - Хасково е внесено предложение от Ботаническа градина към БАН за обявяването на нова защитена местност в региона с цел опазване находище на вида Рехавоцветен салеп.

Комисия с участието на експерти от РИОСВ- Хасково разгледа и прие предложението за обявяването на нова защитена местност „Ливади Морянци“, намираща се в землището на с. Морянци, общ. Крумовград, област Кърджали, съгласно Закона за защитените територии. 

През май 2019 г. във влажни ливади край с. Морянци, община Крумовград, е открита една от най-големите в страната популация на вида. Рехавоцветният салеп е включен в списъка на видовете, обекти на Националната система за мониторинг, в Приложение № 2а към чл. 35а, както и в Приложение №3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие, а опазването на местообитания на растителни, животински и гъбни видове попадащи в тези приложения се извършва чрез защитени територии. Процедурата по обявяването на защитената местност включва и промяна на начина на трайно ползване на земята от „нива“ на „ливада.

В границата на защитената местност са позволени всички традиционни ползвания като косене, но се забраняват промени в предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителни дейности, разораване и разкопаване на земята, внасяне на неместни растителни видове, използване на торове и пестициди, търсене, проучване и добив на подземни богатства, както и паша от 01 март до 31 юли.

Комисията предлага на министъра на околната среда и водите да издаде заповед за обявяване на нова защитена местност „Ливади Морянци“. Заповедта следва да бъде обнародвана в Държавен вестник.   

Рехавоцветен салеп (Anacaptis laxiflora): Влаголюбива орхидея с кълбовидни грудки. Стъблата са високи 30-40 см., в горната си част са оцветени в пурпурно. Защитен вид съгласно ЗБР. Ползването му е регламентирано от ЗЛР. Включен в прирожение на CITES.

Снимка: Вл.Трифонов