РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Предстои обявяването на нова Защитена местност край село Морянци
29/01/2020

 

В Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и в РИОСВ - Хасково е внесено предложение от Ботаническа градина към БАН за обявяването на нова защитена местност в региона с цел опазване находище на вида Рехавоцветен салеп.

Комисия с участието на експерти от РИОСВ- Хасково разгледа и прие предложението за обявяването на нова защитена местност „Ливади Морянци“, намираща се в землището на с. Морянци, общ. Крумовград, област Кърджали, съгласно Закона за защитените територии. 

През май 2019 г. във влажни ливади край с. Морянци, община Крумовград, е открита една от най-големите в страната популация на вида. Рехавоцветният салеп е включен в списъка на видовете, обекти на Националната система за мониторинг, в Приложение № 2а към чл. 35а, както и в Приложение №3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие, а опазването на местообитания на растителни, животински и гъбни видове попадащи в тези приложения се извършва чрез защитени територии. Процедурата по обявяването на защитената местност включва и промяна на начина на трайно ползване на земята от „нива“ на „ливада.

В границата на защитената местност са позволени всички традиционни ползвания като косене, но се забраняват промени в предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителни дейности, разораване и разкопаване на земята, внасяне на неместни растителни видове, използване на торове и пестициди, търсене, проучване и добив на подземни богатства, както и паша от 01 март до 31 юли.

Комисията предлага на министъра на околната среда и водите да издаде заповед за обявяване на нова защитена местност „Ливади Морянци“. Заповедта следва да бъде обнародвана в Държавен вестник.   

Рехавоцветен салеп (Anacaptis laxiflora): Влаголюбива орхидея с кълбовидни грудки. Стъблата са високи 30-40 см., в горната си част са оцветени в пурпурно. Защитен вид съгласно ЗБР. Ползването му е регламентирано от ЗЛР. Включен в прирожение на CITES.

Снимка: Вл.Трифонов